Woman and law. The legal and social status of women in the past Cover Image

Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti
Woman and law. The legal and social status of women in the past

Contributor(s): Blanka Szeghyová (Translator), Vlasta Jaksicsová (Editor)
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Cultural history, History of Law, Criminal Law, Civil Law, Communication studies, Sociology, Economic history, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , Family and social welfare, Canon Law / Church Law
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czech; Austria; Hungary; Poland; women; law; criminality; civil law; human rights; canon law; property; marriage; social structure; aristocracy; labour relations; prostitution; education; violence;
Summary/Abstract: U dňoch 5. - 7. novembra 2002 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Žena a pravo - spoločenské postavenie žien v minulosti. Pllavnými organizátormi konferencie boli Historický ústav Slovenskej akadémie vied a sekcia pre rodové štúdie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Podujatie podporila Open Society Foundation - Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá poskytla grant zo svojho ženského programu. Významne prispeli aj Kultúrny inštitút Maďarskej republiky a Spoločnosť Pro História.

  • Print-ISBN-10: 80-88880-59-9
  • Page Count: 304
  • Publication Year: 2004
  • Language: Slovak, Czech
Úvod

Úvod
(Introduction)

Život ženy - šl'achtičnej v U horsku na prelome 14. a 15. storocia

Život ženy - šl'achtičnej v U horsku na prelome 14. a 15. storocia
(Life of Noble Women in Hungary at the Turn of the 14-15th Centuries)

Žena v systéme Žilinského magdeburského práva

Žena v systéme Žilinského magdeburského práva
(Woman and the Magdeburg law system from the town of Žilina)

Podoby ženy v neskorostredovekej spoločnosti (na príklade štyroch šľachtičien z územia Nitrianskej župy)

Podoby ženy v neskorostredovekej spoločnosti (na príklade štyroch šľachtičien z územia Nitrianskej župy)
(Four Women Portraits of the Late Medieval Society)

Žena ako subjekt a objekt kriminality v stredovekej Bratislave

Žena ako subjekt a objekt kriminality v stredovekej Bratislave
(Woman as a subject and object of crime in the medieval Bratislava)

Žena a zločin vo východoslovenských mestách v 16. storočí. Otázky, pramene, definície

Žena a zločin vo východoslovenských mestách v 16. storočí. Otázky, pramene, definície
(Woman and Crime in Upper Hungarian Towns in the 16th century)

Kriminalita žien v poľských mestách v 16.-17. storočí

Kriminalita žien v poľských mestách v 16.-17. storočí
(Female criminality in the polish towns in the 16th ~ 17th Centuries)

Život rané novoveké šlechtičny v českém království (právní limity a skutečné možnosti)

Život rané novoveké šlechtičny v českém království (právní limity a skutečné možnosti)
(Life of a Noble Woman in the Czech Kingdom in the Early Modern Period (Legal Limits and Opportunities))

Právne postavenie žien v Kluži v 16. storočí

Právne postavenie žien v Kluži v 16. storočí
(Legal position of women in Cluj in the 16th century)

Testamenty aristokratických žien v Sedmohradskom kniežatstve

Testamenty aristokratických žien v Sedmohradskom kniežatstve
(Last Wills of Noble Women in the Transylvanian Principality)

Vdovy ve šlechtické společnosti raného novoveku

Vdovy ve šlechtické společnosti raného novoveku
(Noble Widows in the Early Modern Period)

Žena v pramenech osobní povahy v 17. století

Žena v pramenech osobní povahy v 17. století
(Women in Autobiographical Sources of the 17th Century)

Manželstvo a výber partnera v Rakusku v ranom novoveku

Manželstvo a výber partnera v Rakusku v ranom novoveku
(Marriage and the choice of one's partner in Austria in the early modern period)

Hospodárenie - netradičná úloha aristokratických žien v ranonovovekom Uhorsku

Hospodárenie - netradičná úloha aristokratických žien v ranonovovekom Uhorsku
(Estate management as an unusual occupation of Noble women in Hungary in the early modern period)

Cudzinky v úlohe manželiek uhorských veľmožov v 16.-17. storočí

Cudzinky v úlohe manželiek uhorských veľmožov v 16.-17. storočí
(Foreign Wives of Hungarian Aristocrats in the 16 -17th Centuries)

Podnikatelské aktivity samostatných žen v Bardejove v prvé polovine 17. století

Podnikatelské aktivity samostatných žen v Bardejove v prvé polovine 17. století
(Economic activities of independent women in Bardejov in the first half of the 17th century)

Násilie páchané na ženách a možnosti obrany v období raného novoveku

Násilie páchané na ženách a možnosti obrany v období raného novoveku
(Violence on Women and Protection Possibilities in the Early Modern Period)

Právne a sociálne postavenie poddaných žien

Právne a sociálne postavenie poddaných žien
(Legal and Social Position of Serf Women)

Alžbeta Rákócziová a Juraj Erdódy - príbeh strastiplného manželstva z prelomu 17. a 18. storočia

Alžbeta Rákócziová a Juraj Erdódy - príbeh strastiplného manželstva z prelomu 17. a 18. storočia
(Elizabeth Rákóczi and George Erdődy. The Story of a Problematic Marriage from the Turn of the 17th and 18th Centuries)

Dievčenské vzdelávanie v Uhorsku

Dievčenské vzdelávanie v Uhorsku
(Education of Girls in Hungary)

Materinská starostlivosť a šľachtické vzdelávacie inštitúcie

Materinská starostlivosť a šľachtické vzdelávacie inštitúcie
(Maternal Care and Educational Institutions for Nobility)

Kongregácia regulovaných kanonistiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave v 18. storočí

Kongregácia regulovaných kanonistiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave v 18. storočí
(Congregation of Regulated St. Augustine nuns of the Notre Dame Order and their Convent in Bratislava in the 18th Century)

Jazyk súkromnej korešpondencie Anny Márie Sentivániovej

Jazyk súkromnej korešpondencie Anny Márie Sentivániovej
(The Language of Anna Mária Sentiváni's Private Correspondence)

Prostituce v českých zemích: od reglementace k abolici (1852 -1922)

Prostituce v českých zemích: od reglementace k abolici (1852 -1922)
(Prostitution in the Czech Lands: from regulation to Abolition (1852 - 1922))

Slovenská žena v Spojených štátoch amerických na konci 19. a začiatku 20. storočia

Slovenská žena v Spojených štátoch amerických na konci 19. a začiatku 20. storočia
(Slovak Women in the United States in the End of the 19th and Beginning of the 20th Century)

Menný register

Menný register
(Name Registry)

Autori

Autori
(Authors)