Collective works from the scientific conference. Matija Divković and culture of the written word II Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Zbornik radova sa znanstvenog skupa. Matija Divković i kultura pisane riječi II
Collective works from the scientific conference. Matija Divković and culture of the written word II

Contributor(s): Dolores Grmača (Editor), Marijana Horvat (Editor), Marko Karamatić (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Language and Literature Studies, Cultural history, Theoretical Linguistics, Studies of Literature, Modern Age, Theology and Religion, Syntax, Pragmatics, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Bosnian Literature, Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Matija Divković; Collective works; Bosnian and Slavic literature; Croatian literature; Franciscans and literacy; Syntax; Lexis; Middle Age Croatian literature;
Summary/Abstract: U povijestima hrvatske književnosti posebno mjesto pripada fra Matiji Divkoviću (1563–1631), utemeljitelju franjevačke i bosanskohercegovačke književnosti, autoru prvih tiskanih knjiga na narodnom jeziku i ujedno prvih djela na području današnje Bosne i Hercegovine ostvarenih što kavskom stilizacijom hrvatskoga književnog jezika. Divković svoja prva djela Nauk krstjanskiza narod slovinski (tzv. veliki Nauk) i Sto čudesa aliti zlamen’jablažene i slavne Bogorodice, Divice Marije objavljuje u Veneciji 1611. u tiskari Pietra M. Bertana i to na bosančici za koju jesam osmišljavao grafijska rješenja i lijevao slova. Svoje tiskarsko iskustvo Divković primjenjuje i pet godina kasnije kada ponovno lijeva slova i kod istog tiskara 1616. objavljuje još dva djela kojasu doživjela znatno veću popularnost: Besjede svrhu evanđel’ja nedjeljnijeh priko svega godišta (2. izdanje 1704) i Nauk krstjanskis mnozijemi stvari duhovnijemi i vele bogoljubnijemi (tzv.mali Nauk) koji je do 1738. godine objavljen dvadesetak puta i to u dvije inačice: opsežnoj i kratkoj.

 • Print-ISBN-13: 978-9958-9026-5-9
 • Page Count: 736
 • Publication Year: 2017
 • Language: Croatian
Tridentska katolička univerzalizacija: katekizam, pučka pobožnost i svete slike

Tridentska katolička univerzalizacija: katekizam, pučka pobožnost i svete slike
(Tridentine Catholic Universalization: Catechism, the Devotion of the Common People and Sacred Paintings)

 • Price: 3.00 €
Divković i Grličić – počeci bosanske i slavonske katekizamske književnosti

Divković i Grličić – počeci bosanske i slavonske katekizamske književnosti
(Divković and Grličić – Beginnings of Catechism Literature in Bosnia and Slavonia)

 • Price: 3.00 €
Matija Divković i likovna kultura franjevaca Bosne Srebrene oko 1600.

Matija Divković i likovna kultura franjevaca Bosne Srebrene oko 1600.
(Matija Divković and the visual culture of the Franciscans of Bosna Srebrena around 1600)

 • Price: 3.00 €
Tema Marijine ljepote u vremenu i djelu Matije Divkovića

Tema Marijine ljepote u vremenu i djelu Matije Divkovića
(The Topic of Mary’s Beauty in the time and works of Matija Divković)

 • Price: 3.00 €
Divkovićeva kristologija u Besjedama

Divkovićeva kristologija u Besjedama
(Divković's Christology in Besjede)

 • Price: 3.00 €
Kalendar u izdanjima Nauka krstjanskog Matije Divkovića

Kalendar u izdanjima Nauka krstjanskog Matije Divkovića
(The Calendar in Editions of Matija Divković’s Christian Study)

 • Price: 3.00 €
Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku

Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku
(The First Bosančica Reader in Divković’s Small Study)

 • Price: 3.00 €
Divkovićeva sintaksa u suvremenome i današnjemu kontekstu

Divkovićeva sintaksa u suvremenome i današnjemu kontekstu
(Divković's Syntax in Contemporary and Current Contexts)

 • Price: 3.00 €
Leksičke osobitosti Divkovićevih Besjeda

Leksičke osobitosti Divkovićevih Besjeda
(Lexical Characteristics of Divković’s Sermons)

 • Price: 3.00 €
Usporedba jezično-stilskih obilježja Divkovićevih Besjeda s ponekim obilježjima djela srednjovjekovne hrvatske književnosti

Usporedba jezično-stilskih obilježja Divkovićevih Besjeda s ponekim obilježjima djela srednjovjekovne hrvatske književnosti
(A comparison between linguistic and stylistic features of the The sermons of Friar Matija Divković and features of certain literary works of Medieval Croatian literature)

 • Price: 3.00 €
Sekundarna jotacija – zanimljivo, ali rješivo pitanje izdavačke prakse Divkovićevih djela (na primjeru Besjeda)

Sekundarna jotacija – zanimljivo, ali rješivo pitanje izdavačke prakse Divkovićevih djela (na primjeru Besjeda)
(Secondary Iotation as Expressed in the Publication Practice of Divković’s Works, Namely his Sermons – an Interesting yet Solvable Problem)

 • Price: 3.00 €
Imena u djelima fra Matije Divkovića

Imena u djelima fra Matije Divkovića
(Onyms in the Works of Matija Divković)

 • Price: 3.00 €
Obraćanja čitateljima u trima Divkovićevim knjigama

Obraćanja čitateljima u trima Divkovićevim knjigama
(Addressing the readers in three Divković's books)

 • Price: 3.00 €
Sto čudesa fra Matije Divkovića: diskursno-pragmatička stilistička interpretacija

Sto čudesa fra Matije Divkovića: diskursno-pragmatička stilistička interpretacija
(One-hundred Miracles by Matija Divković: A Discursive-Pragmatic Stylistic Interpretation)

 • Price: 3.00 €
Inovativna grafematička rješenja u Divkovićevim tiskanim izdanjima

Inovativna grafematička rješenja u Divkovićevim tiskanim izdanjima
(Innovative graphematic solutions in Divković's printed issues)

 • Price: 3.00 €
Ars praedicandi – umijeće propovijedanja i tradicija žanra u Divkovićevim Besjedama

Ars praedicandi – umijeće propovijedanja i tradicija žanra u Divkovićevim Besjedama
(Ars praedicandi – the art of preaching and the tradition of the genre in Sermons (1616) by Friar Matija Divković)

 • Price: 3.00 €
Utjecaj Johannesa Herolta na katehetsko-propovjedni opus Matije Divkovića

Utjecaj Johannesa Herolta na katehetsko-propovjedni opus Matije Divkovića
(The Influence of Johannes Herolt on the Cathechism and Sermons Written by Matija Divković)

 • Price: 3.00 €
Dijalog kao oblik i postupak u malom Nauku Matije Divkovića

Dijalog kao oblik i postupak u malom Nauku Matije Divkovića
(Dialogue as a form and setup in Matija Divković's Nauku)

 • Price: 3.00 €
Divkovićevi Abramovi Verši

Divkovićevi Abramovi Verši
(Divković’s Abramovi Verši (Abarm’s Verses))

 • Price: 3.00 €
Slatkost nebeske slave u predaji i egzemplu iz Besjeda ili Divkovićeva predodžba raja

Slatkost nebeske slave u predaji i egzemplu iz Besjeda ili Divkovićeva predodžba raja
(The Sweetness of Heavenly Glory in Oral Literature and Besjede Exempla, or Divković’s Image of Paradise)

 • Price: 3.00 €
Živjeti krstjanski pod turskim gospodstvom. Osmansko Carstvo u djelima bosanskih franjevaca 18. stoljeća

Živjeti krstjanski pod turskim gospodstvom. Osmansko Carstvo u djelima bosanskih franjevaca 18. stoljeća
(Living in the Christian Way under Turkish lordship. The Ottoman Empire in the Works of Eighteenth-Century Bosnian Franciscans)

 • Price: 3.00 €
Ilirizam bosanskih franjevaca: sekularno, estetsko, sveto

Ilirizam bosanskih franjevaca: sekularno, estetsko, sveto
(The Illyrianism of the Bosnian Franciscans: Secular, Aesthetic, Sacred)

 • Price: 3.00 €
Modeli biografije u hrvatskoj književnosti Bosne i Hercegovine od 18. do 20. stoljeća

Modeli biografije u hrvatskoj književnosti Bosne i Hercegovine od 18. do 20. stoljeća
(Biography Models in the Croatian Literature of Bosnia and Herzegovina from 18th to 20th century)

 • Price: 3.00 €
Dijalog franjevačkih ljetopisa sa suvremenom bosanskohercegovačkom i hrvatskom književnošću

Dijalog franjevačkih ljetopisa sa suvremenom bosanskohercegovačkom i hrvatskom književnošću
(Dialogue between Franciscan Chronicles and Current Bosnian-Herzegovinan and Croatian Literature)

 • Price: 3.00 €
Dijakronijski pogled na franjevački pravopis

Dijakronijski pogled na franjevački pravopis
(A Diachronic Look at Franciscan Orthography)

 • Price: 3.00 €
Latinska slovnica Filipa Kunića u odnosu na hrvatsko gramatičko nazivlje

Latinska slovnica Filipa Kunića u odnosu na hrvatsko gramatičko nazivlje
(Filip Kunić’s Latin Grammar and Its Relation to Croatian Grammatical Terminology)

 • Price: 3.00 €
Između Italije, Dalmacije i Bosne. Kantuali fra Petra Kneževića (Sinj i Visovac 1767/1768) u povodu 250. obljetnice nastanka

Između Italije, Dalmacije i Bosne. Kantuali fra Petra Kneževića (Sinj i Visovac 1767/1768) u povodu 250. obljetnice nastanka
(Between Italy, Dalmatia and Bosnia: fra Petar Knežević’s Books of Chant (Sinj and Visovac 1767–1768) on the Occasion of their 250th Anniversary)

 • Price: 3.00 €
Lingvostilistička raščlamba Šitovićevih pjesama o paklu

Lingvostilistička raščlamba Šitovićevih pjesama o paklu
(Linguistic and Stylistic Analysis of Šitović’s Poems about Hell)

 • Price: 3.00 €
Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak

Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak
(Conceptual Guidelines for the Creation of a Font for Bosnian/Croatian Cyrillic Script on the Basis of Divković’s Printed Works)

 • Price: 3.00 €
Literatura o Matiji Divkoviću

Literatura o Matiji Divkoviću
(Literature about Matija Divković)

 • Price: 3.00 €
Kazalo imena

Kazalo imena
(Index names)

 • Price: 3.00 €