Byzantine World In the Balkans Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Византијски свет на Балкану I-II
Byzantine World In the Balkans

Contributor(s): Bojana Krsmanović (Editor), Radivoj Radić (Editor), Ljubomir Maksimović (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Archaeology, Fine Arts / Performing Arts, Cultural history, Geography, Regional studies, Visual Arts, Historical Geography, Political history, Social history, Middle Ages, Theology and Religion, Eastern Orthodoxy
Published by: Vizantološki institut SANU

 • Print-ISBN-13: 978-86-83883-16-5
 • Page Count: 665
 • Publication Year: 2012
 • Language: English, Serbian
Convergence and Divergence between the Patriarchal Register of Constantinople and the Ponemata Diaphora of Archbishop Demetrios Chomatenos of Achrida/Ohrid

Convergence and Divergence between the Patriarchal Register of Constantinople and the Ponemata Diaphora of Archbishop Demetrios Chomatenos of Achrida/Ohrid
(Convergence and Divergence between the Patriarchal Register of Constantinople and the Ponemata Diaphora of Archbishop Demetrios Chomatenos of Achrida/Ohrid)

 • Price: 3.00 €
О односу управне и црквене организације на подручју охридске архиепископије

О односу управне и црквене организације на подручју охридске архиепископије
(On the Relationship of Administrative and Ecclesiastical Organisation In the Territories of the Ohrid Archbishopric)

 • Price: 3.00 €
Појам Бугарске у XI и XII веку и територија Охридске архиепископије

Појам Бугарске у XI и XII веку и територија Охридске архиепископије
(The Term Bulgaria in the 11th and 12th Centuries and the Territory of the Archbishopric of Ohrid)

 • Price: 3.00 €
Печат цара Алексија I из тврђаве Рас

Печат цара Алексија I из тврђаве Рас
(The Seal of the Emperor Alexios I from the Fortress of Ras)

 • Price: 3.00 €
Самуилово царство и Угарска

Самуилово царство и Угарска
(Samuel’s Empire аnd Hungary)

 • Price: 3.00 €
Белошева опатија архиђакона Стефана - рефугијум Домбо и Баноштор

Белошева опатија архиђакона Стефана - рефугијум Домбо и Баноштор
(Beloš’s Abbey Of Stephen The Archdeacon — Refugium Dombo And Banoštor)

 • Price: 3.00 €
Свети Сава и подизање Милешеве

Свети Сава и подизање Милешеве
(Saint Sava and the Construction of Mileševa)

 • Price: 3.00 €
Стефан Немањић и његов брат Сава у списима Димитрија Хоматина

Стефан Немањић и његов брат Сава у списима Димитрија Хоматина
(Stefan Nemanjić and his Brother Sava in the Acts of Demetrios Chomatenos)

 • Price: 3.00 €
Архиепископ Лав - творац иконографског програма фресака у Светој Софији Охридској

Архиепископ Лав - творац иконографског програма фресака у Светој Софији Охридској
(Archbishop Leo — The Creator of the Iconographic Fresco Program in Saint Sophia in Ohrid)

 • Price: 3.00 €
Христолошки значај представе премудрости у цркви Свете Софије Охриду

Христолошки значај представе премудрости у цркви Свете Софије Охриду
(The Christological Significance of the Presentation of Divine Wisdom in the Church of St. Sophia in Ohrid)

 • Price: 3.00 €
Представе светог Климента Охридског у зидном сликарству средњовековне Србије

Представе светог Климента Охридског у зидном сликарству средњовековне Србије
(Presentation of St. Kliment of Ohrid in the Wall-Painting of Medieval Serbia)

 • Price: 3.00 €
Српски владарски портрети у Григоријевој галерији Свете Софије у Охриду и њихов програмски контекст

Српски владарски портрети у Григоријевој галерији Свете Софије у Охриду и њихов програмски контекст
(Serbian Rulers’ Portraits in Gregory’s Gallery of Saint Sophia in Ohrid and Their Program Context)

 • Price: 3.00 €
Неумски кодекс Охрид бр. 53 у рукописној традицији XI века

Неумски кодекс Охрид бр. 53 у рукописној традицији XI века
(Neumed Codex Ohrid no. 53 in the Written Tradition of the 11th Century)

 • Price: 3.00 €
Лична побожност на подручју Охридсе архиепископије у светлу археолошких налаза од XI до XIII века

Лична побожност на подручју Охридсе архиепископије у светлу археолошких налаза од XI до XIII века
(Personal Religiosity In the Area of the Archbishopric of Ohrid in the Light of Archeological Evidence from the 11th to the 13th Century)

 • Price: 3.00 €
Средњовековни Цариград у старим српским родословима, летописима, записима и натписима

Средњовековни Цариград у старим српским родословима, летописима, записима и натписима
(Medieval Constantinople in the old Serbian genealogies, annals, notes and inscriptions)

 • Price: 3.00 €
Утицај Византије на аграрне односе у средњовековној Србији

Утицај Византије на аграрне односе у средњовековној Србији
(The Influence of Byzantium on the Agrarian Conditions in Medieval Serbia)

 • Price: 3.00 €
Благослов и венчање великог жупана Стефана Немањића: структура, извори, симболичка и идеолошко-политичка стратегија обреда

Благослов и венчање великог жупана Стефана Немањића: структура, извори, симболичка и идеолошко-политичка стратегија обреда
(The "Blessing and Crowning" of Grand Župan Stefan Nemanjić: the Structure , Sources, Symbolic and Ideological-Political Strategy of the Rite)

 • Price: 3.00 €
Проучавање "централних насеља" у историјској географији византијског царства на Балкану и могућности примене нове методологије

Проучавање "централних насеља" у историјској географији византијског царства на Балкану и могућности примене нове методологије
(Study of “Central Places” in the Historical Geography of the Byzantine Empire in the Balkans and Possibilities of Applying the New Methodology)

 • Price: 3.00 €
Мрежа насеља и њихова структура на северу Илирика у 6. веку - археолошки подаци

Мрежа насеља и њихова структура на северу Илирика у 6. веку - археолошки подаци
(The Network of Settlements and their Structure in the North Ilirika in the 6th Century - Archaeological Data)

 • Price: 3.00 €
О такозваној "хроници српских владара" из списа De Administrando Imperio цара Константина VII Порфирогенита

О такозваној "хроници српских владара" из списа De Administrando Imperio цара Константина VII Порфирогенита
(On the so Called “Chronicle of the Serbian Rulers” of Constantine VII Porphyrogenitus’ De Administrando Imperio)

 • Price: 3.00 €
Болести царева у Хронографији Михаила Псела

Болести царева у Хронографији Михаила Псела
(Emperors’ Illnesses in the Chronographia of Michael Psellos)

 • Price: 3.00 €
Ана Комнина - аутобиографске белешке

Ана Комнина - аутобиографске белешке
(Anna Comnene - Autobiographical Notes)

 • Price: 3.00 €
Никава - загонетна област Јована Кинама

Никава - загонетна област Јована Кинама
(Nikava — The Mysterious Region Mentioned by John Kinnamos)

 • Price: 3.00 €
Страх од Турака у писмима Димитрија Кидона (1352'-1371)

Страх од Турака у писмима Димитрија Кидона (1352'-1371)
(Fear of the Turks In The Letters Of Demetrios Cydones (1352–1371))

 • Price: 3.00 €
Срби у опсади Филаделфије

Срби у опсади Филаделфије
(The Serbs in the Siege of Philadelphia in 1390)

 • Price: 3.00 €
Ванбрачна деца царева династије Палеолога

Ванбрачна деца царева династије Палеолога
(The Illegitimate Children of Palaiologos Dynasty Emperors)

 • Price: 3.00 €
Оригинарни начини стицања својине у средњовековном српском праву

Оригинарни начини стицања својине у средњовековном српском праву
(Originatory Acquisitions of Property in Serbian Mediaeval Law)

 • Price: 3.00 €
Брачне одредбе Жичке повеље између црквеног и народног концепта брака

Брачне одредбе Жичке повеље између црквеног и народног концепта брака
(The Marriage Provisions in the Charter of the Žiča Monastery Between the Church and the Popular Concept of Marriage)

 • Price: 3.00 €
О једном особеном моделу распоређивања сцена циклуса великих празника: Студеница - Градац

О једном особеном моделу распоређивања сцена циклуса великих празника: Студеница - Градац
(About One Distinctive Deployment Model of Scene Cycle of Major Holidays: Studenica - Gradac)

 • Price: 3.00 €
Светачки лик у контексту: један нерасветљени пример из ексонартекса цркве у манастиру Трескавац

Светачки лик у контексту: један нерасветљени пример из ексонартекса цркве у манастиру Трескавац
(The Saint’s Image in Context: A Neglected Example from the Exonarthex of the Treskavac Monastery Church)

 • Price: 3.00 €
Првобитно сликарство Цркве Св. Николе у Челопеку код Тетова

Првобитно сликарство Цркве Св. Николе у Челопеку код Тетова
(Original Paintings of St. Nicholas At Čelopek Near Tetovo)

 • Price: 3.00 €
Сцене Пилатовог суда у Марковом манастиру

Сцене Пилатовог суда у Марковом манастиру
(The Scenes of Pilate’s Court in the Monastery of King Marko)

 • Price: 3.00 €
Сакос црквених достојанственика у средњовековној Србији

Сакос црквених достојанственика у средњовековној Србији
(The Sakkos of Ecclesiastical Dignitaries in Medieval Serbia)

 • Price: 3.00 €
Плашт српских деспота у 15. веку. Прилог проучавању

Плашт српских деспота у 15. веку. Прилог проучавању
(Mantle of the Serbian Despots in the 15th Century. A Contribution to the Study)

 • Price: 3.00 €
Три писма Константина Великог код Евсевија Кесаријског, Теодорита Кирског и Сократа Схоластика

Три писма Константина Великог код Евсевија Кесаријског, Теодорита Кирског и Сократа Схоластика
(Three Letters of Constantine the Great in The Works of Theodoretus of Cyrrhus, Eusebius of Caesarea and Sokrates Scholasticus)

 • Price: 3.00 €
Етимологије у спису Hodegos Анастасија Синаита

Етимологије у спису Hodegos Анастасија Синаита
(Etymologies in Hodegos of Anastasios Of Sinai)

 • Price: 3.00 €
Представа ероса у роману доба Комнина и њена повезаност са савременом реториком

Представа ероса у роману доба Комнина и њена повезаност са савременом реториком
(The Performance of Eros in the Novel The Age of Komnina and Its Relationship With the Contemporary Rhetoric)

 • Price: 3.00 €
Српски преписи химнографских састава Григорија Синаита

Српски преписи химнографских састава Григорија Синаита
(Serbian Transcripts of the Hymnographic Works of Gregory of Sinai)

 • Price: 3.00 €
Богослужбени списи посвећени светом Јоаникију Девичком

Богослужбени списи посвећени светом Јоаникију Девичком
(Liturgical Texts Dedicated to Saint Ioannikios of Devič)

 • Price: 3.00 €
Култ свтог Јоаникија Девичког

Култ свтог Јоаникија Девичког
(The Cult of Saint Ioannikios of Devič)

 • Price: 3.00 €
Псеудо-Методијев спис и реактуализација пророчких текстова у Срба крајем средњег века

Псеудо-Методијев спис и реактуализација пророчких текстова у Срба крајем средњег века
(Pseudo-Methodius’ Writing and Renewal of Prophetic Texts by the Serbs at the End of the Middle Ages)

 • Price: 3.00 €
Исихастички избори метафизике срца у руској религиозној философији

Исихастички избори метафизике срца у руској религиозној философији
(Hesychastic Elections of Metaphysics of Heart In Russian Religious Philosophy)

 • Price: 3.00 €
Српска и светска византологија у 21. веку, или о сталном преиспитивању устаљених мишљења

Српска и светска византологија у 21. веку, или о сталном преиспитивању устаљених мишљења
(Byzantine Studies in Serbia and Abroad at the Beginning of the 21st Century, or About the Need for Constant Reassessment)

 • Price: 3.00 €
Археолошке теме у будућим византолошким истраживањима у Србији

Археолошке теме у будућим византолошким истраживањима у Србији
(Potential Research Topics in the Field of Byzantine Archeology in Serbia)

 • Price: 3.00 €