IS ECONOMY BEAUTIFUL? A BOOK DEDICATED TO PROFESSOR JERZY WILKIN Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.00 €

EKONOMIA JEST PIĘKNA?. KSIĘGA DEDYKOWANA PROFESOROWI JERZEMU WILKINOWI
IS ECONOMY BEAUTIFUL? A BOOK DEDICATED TO PROFESSOR JERZY WILKIN

Contributor(s): Łukasz Hardt (Editor), Dominika Milczarek-Andrzejewska (Editor)
Subject(s): Philosophy, Economy, Supranational / Global Economy, Special Branches of Philosophy, Philosophy of Science
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: economy; Jerzy Wilkin
Summary/Abstract: Autorzy zebranych tu tekstów poruszają szeroko dyskutowane problemy z dziedziny metodologii i filozofii ekonomii, podejmują też analizę relacji między państwem, sferą społeczną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i rozwoju wsi. Nie zabrakło tu więc rozważań o granicach ekonomii i jej problemach jako nauki, o roli państwa w gospodarce, nierównościach społecznych, jakości rządzenia, o lasach państwowych, drobnych gospodarstwach rolnych czy o wielofunkcyjności wsi. To tylko wybrane przykłady zaczerpnięte z tej wielowątkowej książki, podążającej śladem naukowych zainteresowań prof. Jerzego Wilkina. Misja profesora uniwersytetu jest bardzo szczególna. Musi on przede wszystkim być badaczem, ale jednocześnie niezbędny jest mu talent dydaktyczny, by ze zgromadzoną wiedzą mógł trafić do uczniów. Profesor bywa też potrzebny jako organizator życia naukowego, kierujący zespołami i administrujący instytucjami badawczymi. Niemniej jego misja sięga też poza mury uczelni czy nawet szeroko rozumiany obszar nauki. Profesor uniwersytetu to także popularyzator wiedzy, doradca kształtujący poglądy społeczeństwa czy jego elit rządzących. W praktyce jednak większość naukowców dokonuje wyboru obszaru szczególnej aktywności, siłą rzeczy pozostawiając na marginesie inne. Rzadko zdarzają się kariery w pełni harmonijne, w których byłoby miejsce na wszystkie wspomniane formy aktywności w pełnym wymiarze. Obserwując dorobek 45 lat pracy zawodowej prof. Jerzego Wilkina, można uznać, że w Jego przypadku mamy do czynienia z taką właśnie, naznaczoną sukcesami, w pełni harmonijną karierą naukowca, nauczyciela, eksperta i organizatora życia naukowego.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-754-6
 • Page Count: 523
 • Publication Year: 2015
 • Language: Polish
Od redaktorów

Od redaktorów
(From editors)

 • Price: 4.50 €
Profesor Jerzy Wilkin – badacz i nauczyciel

Profesor Jerzy Wilkin – badacz i nauczyciel
(Professor Jerzy Wilkin - researcher and teacher)

 • Price: 4.50 €
Człowiek i ekonomia w świetle katolickiej nauki społecznej

Człowiek i ekonomia w świetle katolickiej nauki społecznej
(Man and economics in the light of the Catholic social science)

 • Price: 4.50 €
O granicach ekonomii

O granicach ekonomii
(About borders of economics)

 • Price: 4.50 €
Czy ekonomiści umieją współpracować – krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją

Czy ekonomiści umieją współpracować – krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją
(Whether economists can cooperate - short essay about complex relationships between the competition and cooperation)

 • Price: 4.50 €
Aksjologiczny wymiar ekonomii

Aksjologiczny wymiar ekonomii
(Axiological dimension of economics)

 • Price: 4.50 €
Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii

Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii
(Axiological deficiencies of contemporary economics)

 • Price: 4.50 €
Piękno ekonomii w działaniu, czyli o pożytkach dla ekonomii z badania prawa przez ekonomistów

Piękno ekonomii w działaniu, czyli o pożytkach dla ekonomii z badania prawa przez ekonomistów
(Beauty of economics in action, that is about benefits for economics from examining the law by economists)

 • Price: 4.50 €
Ekonomia instytucjonalna a kierunki zmian w ekonomii jako nauce

Ekonomia instytucjonalna a kierunki zmian w ekonomii jako nauce
(Institutional economics but trends of changes in economics as science)

 • Price: 4.50 €
Nowe nurty ekonomii a osądy moralne

Nowe nurty ekonomii a osądy moralne
(New currents of economics but moral judgements)

 • Price: 4.50 €
Czas pracy w polskiej gospodarce. Ewolucja, jej przyczyny i konsekwencje zmian

Czas pracy w polskiej gospodarce. Ewolucja, jej przyczyny i konsekwencje zmian
(Working hours in the Polish economy. Evolution, it's causes and consequences of changes)

 • Price: 4.50 €
Jaki kapitalizm? Jakie państwo? Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja inteligentnego państwa (smart state)

Jaki kapitalizm? Jakie państwo? Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja inteligentnego państwa (smart state)
(What capitalism? What state? The Schumpeter's theory of economic growth but the concept of smart state)

 • Price: 4.50 €
Kultura – gospodarka – rozwój

Kultura – gospodarka – rozwój
(Culture - economy - development)

 • Price: 4.50 €
Amerykańskie marzenie a stereotyp wolnej gospodarki

Amerykańskie marzenie a stereotyp wolnej gospodarki
(The American dream but the stereotype of the free economy)

 • Price: 4.50 €
Istota regulowania rynku pracy

Istota regulowania rynku pracy
(Essence of regulating the labour market)

 • Price: 4.50 €
Porozumienie Transatlantyckie: nadzieja ekonomiczna starej Europy?

Porozumienie Transatlantyckie: nadzieja ekonomiczna starej Europy?
(Transatlantic Trade and Investment Partnership: economic hope of old Europe?)

 • Price: 4.50 €
Jakie nierówności Polacy akceptują jako sprawiedliwe?

Jakie nierówności Polacy akceptują jako sprawiedliwe?
(What inequalities Poles are accepting as just?)

 • Price: 4.50 €
Państwo prawa a gospodarowanie

Państwo prawa a gospodarowanie
(Rule of law but the management)

 • Price: 4.50 €
Jakość sfery publicznej i rządzenia w Polsce: kilka refleksji o ich publicznych i prywatnych barierach

Jakość sfery publicznej i rządzenia w Polsce: kilka refleksji o ich publicznych i prywatnych barierach
(Quality of public sphere and government in Poland: a few reflections about their public and private barriers)

 • Price: 4.50 €
Jakość edukacji a polityka oświatowa państwa – zarys literatury

Jakość edukacji a polityka oświatowa państwa – zarys literatury
(The quality of education but the education policy of the state - outline of literature)

 • Price: 4.50 €
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej

Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej
(Influence of the financial crisis on enhancing the position of countries on the medium level of development in the world economy)

 • Price: 4.50 €
Czy można sprywatyzować Lasy Państwowe?

Czy można sprywatyzować Lasy Państwowe?
(Is it possible to privatize State Forests of Poland?)

 • Price: 4.50 €
Polska wieś w Unii Europejskiej: pytanie o „Wielką Narrację”

Polska wieś w Unii Europejskiej: pytanie o „Wielką Narrację”
(Polish countryside in the European Union: question about "Grand Narrative")

 • Price: 4.50 €
Przestrzenny wymiar wielofunkcyjności wsi. Typologia gmin według form użytkowania ziemi

Przestrzenny wymiar wielofunkcyjności wsi. Typologia gmin według form użytkowania ziemi
(Spatial dimension of the multifunctionality of the countryside. Typology of municipalities according to forms of exploitation of soils)

 • Price: 4.50 €
Kwestia rolna w pracach Aleksandra Czajanowa i jej współczesne uwarunkowania

Kwestia rolna w pracach Aleksandra Czajanowa i jej współczesne uwarunkowania
(Agricultural issue in Aleksander Czajanow's works and it's contemporary conditioning)

 • Price: 4.50 €
Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa?

Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa?
(Sustainable intensification - myth or the real chance?)

 • Price: 4.50 €
Wpływ przyspieszenia przemian własnościowych w rolnictwie na zmiany w strukturze prawno-własnościowej i obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce

Wpływ przyspieszenia przemian własnościowych w rolnictwie na zmiany w strukturze prawno-własnościowej i obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce
(Influence of precipitating property transformations in the agriculture on changes in the legal-proprietary and regional structure of farms in Poland)

 • Price: 4.50 €