Language, Literature and Philosophy Cover Image

Language, Literature and Philosophy
Language, Literature and Philosophy

Contributor(s): Aleksandar Prnjat (Editor)
Subject(s): Philosophy, Language and Literature Studies, Special Branches of Philosophy, Philosophy of Language, Theory of Literature
Published by: АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ

  • Page Count: 173
  • Publication Year: 2016
  • Language: English
Poetry, Theory, and "Creative Criticism"

Poetry, Theory, and "Creative Criticism"
(Poetry, Theory, and "Creative Criticism")

Poetry, Technology and the Completion of Humanism

Poetry, Technology and the Completion of Humanism
(Poetry, Technology and the Completion of Humanism)

Актуелност узајамних утицаја језика, књижевности и филозофије у античкој реторичкој аргументацији

Актуелност узајамних утицаја језика, књижевности и филозофије у античкој реторичкој аргументацији
(Actuality of Mutual Influences of Language, Literature and Philosophy in Ancient Rhetorical Argumentation)

Концепт другости као покушај одређења идентитета у књижевности и филозофији

Концепт другости као покушај одређења идентитета у књижевности и филозофији
(The Concept of Otherness as an Attempt to Define Identity in Literature and Philosophy)

Play - a Philosophical and Literary Concept

Play - a Philosophical and Literary Concept
(Play - a Philosophical and Literary Concept)

Deconstructing the Deconstruction of Fiction: Ratiocination and the Special Case of the Detective Novel

Deconstructing the Deconstruction of Fiction: Ratiocination and the Special Case of the Detective Novel
(Deconstructing the Deconstruction of Fiction: Ratiocination and the Special Case of the Detective Novel)

Језички знак у светлу философије именославља

Језички знак у светлу философије именославља
(Language Sign in the Light of Philosophy of Imiaslavie)

Neoliberalism in a Cognitive Key: Decoding the Deixis of Contemporary American Novelistic Discourse

Neoliberalism in a Cognitive Key: Decoding the Deixis of Contemporary American Novelistic Discourse
(Neoliberalism in a Cognitive Key: Decoding the Deixis of Contemporary American Novelistic Discourse)

Po(etika) nasilja - uticaj filozofskog diskursa na tumačenje savremene ruske proze

Po(etika) nasilja - uticaj filozofskog diskursa na tumačenje savremene ruske proze
(The Po(Etics) of Violence - Influence of Philosophical Discourse on the Interpretation of Contemporary Russian Prose)

Пут ка битку (егзистенцијализам у роману Пут Кормака Макартија)

Пут ка битку (егзистенцијализам у роману Пут Кормака Макартија)
(The Road to Essence (Existentialism in Cormac McCarthy's The Road))

Kitsova metafizička potraga: Femme Fatale arhetip u baladi "La Belle Dame Sans Merci"

Kitsova metafizička potraga: Femme Fatale arhetip u baladi "La Belle Dame Sans Merci"
(Keats' Metaphysical Quest: Femme Fatale Archetype in the Ballad "La Belle Dame Sans Merci")

Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфери православне теологије

Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфери православне теологије
(Neologisms in Academic Works in Serbian and English Languages in the Sphere of Orthodox Theology)