Anthropology of Consumption Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Antropologija potrošnje
Anthropology of Consumption

Theories and Concepts at the End of XX Century

Author(s): Ildiko Erdei
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Biblioteka XX vek
Summary/Abstract: U pet poglavlja ove knjige (I. Antropologija i istraživanja potrošnje, II. Predistorija savremenih istraživanja potrošnje – klasici i preispitivanja, III. Savremena antropologija potrošnje – teoretičari strukture, IV. Savremena antropologija potrošnje – teoretičari procesa, V. Bez jedinstvene teorije), autorka izlaže predistoriju i savremene elaboracije koncepta potrošnje da bi opi­sala i ob­ja­snila sve in­ten­ziv­ni­ju uklju­če­nost lju­di u svet ma­sov­nih ro­ba i ulo­gu ro­ba u kre­i­ra­nju dru­štve­nih ve­za i ko­lek­tiv­nih i lič­nih iden­ti­te­ta u sa­vre­me­nim po­tro­šač­kim dru­štvi­ma i oni­ma ko­ja se na njih ugle­da­ju.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7562-073-0
  • Page Count: 400
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian