Social Capital Cover Image
  • Regular Price 15.00 €

Socijalni kapital
Social Capital

Croatia from Comparativ Viewpoint

Author(s): Berto Šalaj
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Education, Sociology, Economic policy, Welfare systems, Political behavior, Political psychology, Politics and society, State/Government and Education, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Family and social welfare, Rural and urban sociology, Sociology of Culture, Sociology of the arts, business, education, Welfare services
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Keywords: social capital; Robert Putnam; trust; civil society; human capital; democracy; social trust; social capital in Croatia; post-communist countries; state and social capital; associations
Summary/Abstract: Knjiga Socijalni kapital: Hrvatska u komparativnoj perspektivi počela je nastajati kad sam 1998. primljen na Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak. Primljen sam na projekt “Politička kultura u Hrvatskoj” i, iako sam prije toga diplomirao na studiju politologije, tek tada sam dobio priliku da se na temeljit i sustavan način upoznam s konceptom političke kulture i s političko-kulturalnim pristupom u političkoj znanosti. Temeljna ideja toga pristupa može se sažeti u slijedećoj rečenici: demokracija ne može funkcionirati bez demokrata. Politička povijest, ali i suvremena politološka istraživanja, pokazuju nam da za stabilno i učinkovito funkcioniranje demokracije nije dovoljno uspostaviti demokratske institucije i institute, nego su potrebni i građani koji su internalizirali demokratske vrijednosti i obrasce ponašanja. Uvažavajući te uvide, u radu na projektu usredotočio sam se na procese kojima se politička kultura razvija, odnosno na procese političke socijalizacije, a unutar toga posebno na procese koji mogu potaknuti razvoj poželjnoga, demokratskog tipa političke kulture. Riječ je, dakle, o političkom obrazovanju, pa je i moja magistarska radnja tematizirala procese političkog obrazovanja u školama. Nakon toga moglo se očekivati da se i u doktorskoj disertaciji bavim tim temama.

  • Print-ISBN-13: 978-953-6457-43-4
  • Page Count: 258
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian