Anti-state offences yesterday and today: Conference proceedings Cover Image

Protistátní trestné činy včera a dnes: Sborník z konference
Anti-state offences yesterday and today: Conference proceedings

Contributor(s): Jaromír Tauchen (Editor)
Subject(s): History of Law, Criminal Law, International Law, Military history, Political history, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Islam studies, Politics and law, Penal Policy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Czech Republic; Slovakia; law; criminal law; crime against the state; treason; defamation; Islamic law; crimes of military personnel;
Summary/Abstract: The collection of contributions comprise the summary of a conference which is to take place in September 2021. The collection consists of two parts: a historical one, focused on the development of prosecutions of anti-state offences, and a contemporary one, aimed at the current legal situation in the Czech Republic and Slovakia.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-9976-0
  • Print-ISBN-13: 978-80-210-9976-0
  • Page Count: 343
  • Publication Year: 2021
  • Language: Slovak, Czech
Scelestam inierit factionem… (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké skupině

Scelestam inierit factionem… (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké skupině
(Scelestam inierit factionem… (C 9, 8, 5): Remarks on Participation in Anti-State Criminal Faction)

Vznik republiky v Ríme: nelegitímny prevrat alebo legitímne odstránenie tyrana?

Vznik republiky v Ríme: nelegitímny prevrat alebo legitímne odstránenie tyrana?
(Founding of the Roman Republic: Illegitimate Coup or Legitimate Removal of a Tyrant?)

Velezrada v uhorskom stredovekom práve

Velezrada v uhorskom stredovekom práve
(Treason in Medieval Hungarian Law)

Protistátní trestné činy v moderních kodifikacích

Protistátní trestné činy v moderních kodifikacích
(Anti-State Crimes in Modern Codifications)

Poznámky o ušlechtilém muži, „lejstrech“ a trochu také o protistátních trestných činech

Poznámky o ušlechtilém muži, „lejstrech“ a trochu také o protistátních trestných činech
(A Few Notes about a Noble Man, Documents and a bit about Anti-State Crimes)

Urážka prezidenta republiky v meziválečném období

Urážka prezidenta republiky v meziválečném období
(Defamation of the President of the Republic in the Interwar Period)

Urážka prezidenta republiky po roce 1945 až do současnosti

Urážka prezidenta republiky po roce 1945 až do současnosti
(Insult to the President of the Republic after 1945 to the Present)

Velezrada: zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky a súdna prax

Velezrada: zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky a súdna prax
(High Treason: Act for the Protection of the People’s Democratic Republic and Judicial Practice)

Prokuratura ve světle stíhání protistátních trestných činů – základní vývojové tendence

Prokuratura ve světle stíhání protistátních trestných činů – základní vývojové tendence
(Prosecutor’s Office in the Light of Prosecution Anti-State Crime – Essential Development Tendencies)

Dr. Korbuly Pál, sudca štátneho súdu v Bratislave

Dr. Korbuly Pál, sudca štátneho súdu v Bratislave
(Dr. Korbuly Pál, a Judge by the State Court in Bratislava)

Orgány vyšetřování protistátní trestné činnosti vojenských osob po roce 1948

Orgány vyšetřování protistátní trestné činnosti vojenských osob po roce 1948
(Authorities Investigating Anti-State Criminal Activity of Military Personnel after 1948)

Poválečné perzekuce příslušníků armády a přijetí zákona na ochranu lidově demokratické republiky

Poválečné perzekuce příslušníků armády a přijetí zákona na ochranu lidově demokratické republiky
(Post-war Persecution of Members of the Military and the Adoption of the Law for the Protection of the People’s Democratic Republic)

Trestný čin nedovoleného opuštění republiky v kontextu vývoje protistátních trestných činů od roku 1948

Trestný čin nedovoleného opuštění republiky v kontextu vývoje protistátních trestných činů od roku 1948
(The Crime of the Unlegitimate Leaving of the Republic in Context of the Development of Subversive Crimes from the Year 1948)

Trestný čin poburovania ako nástroj politickej perzekúcie do roku 1989

Trestný čin poburovania ako nástroj politickej perzekúcie do roku 1989
(The „Encouraging Revolt“ Crime as a Tool of the Political Persecution until 1989)

Teroristická skupina a účast na ní

Teroristická skupina a účast na ní
(Terrorist Group and Participation in It)

Terorizmus – zločin podľa medzinárodného práva?

Terorizmus – zločin podľa medzinárodného práva?
(Terrorism – Crime Under International Law?)

Aktuálna slovenská právna úprava trestných činov proti republike

Aktuálna slovenská právna úprava trestných činov proti republike
(Current Slovak Legal Regulations of Criminal Acts against the Republic)

Trestné činy ohrozujúce zvrchovanosť v podmienkach Slovenskej Republiky

Trestné činy ohrozujúce zvrchovanosť v podmienkach Slovenskej Republiky
(Criminal Offenses Threatening Sovereignty in the Conditions of the Slovak Republic)

Rekodifikácia trestného zákona v kontexte trestných činov proti republike

Rekodifikácia trestného zákona v kontexte trestných činov proti republike
(Recodification of a Criminal Law in the Context of Crimes against the Republic)

Protistátní trestné činy v islámském právu

Protistátní trestné činy v islámském právu
(Anti-State Crimes in Islamic Law)