Job insecurity among employees on the example of banks Cover Image

Niepewność zatrudnienia wśród pracowników na przykładzie banków
Job insecurity among employees on the example of banks

Author(s): Jerzy Kaźmierczyk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Sociology, Labor relations, Economic policy, Management and complex organizations, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Human Resources in Economy, Business Ethics, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: praca;zatrudnienie;rynek pracy;pracownik;bankowość;niepewność zatrudnienia;stres;zaangażowanie organizacyjne;efektywność pracy;
Summary/Abstract: Głównym celem monografii jest identyfikacja i pomiar powiązań niepewności zatrudnienia z wybranymi aspektami pracy (stresem, zaangażowaniem organizacyjnym i subiektywnie postrzeganą efektywnością pracy, z uwzględnieniem wpływu takich mediatorów organizacyjnych jak zaufanie i relacje interpersonalne oraz wpływu postrzeganej zatrudnialności i kontroli nad pracą). Przeprowadzono pogłębioną analizę literatury przedmiotu, opartą na blisko 700 pozycjach dotyczących niepewności zatrudnienia na gruncie ekonomii i finansów. Badania autorskie pozwoliły zapełnić część luk, zarówno tych dotyczących technik i metod badawczych, jak i samego meritum niepewności zatrudnienia. Badanie empiryczne przeprowadzono wśród pracowników polskich banków na dużej próbie badawczej ponad 2400 osób, co jest istotne ze względu na brak do tej pory takich badań w Europie Środkowej i Wschodniej. To pierwsza w Polsce praca całościowo traktująca zagadnienie niepewności zatrudnienia (przyczyny, skutki, metody pomiaru, subiektywna niepewność zatrudnienia, ilościowa i jakościowa niepewność zatrudnienia). W warstwie empirycznej bazuje na bankach, jednak zarówno rozważania teoretyczne, jak i wnioski w dużym stopniu mają charakter uniwersalny i mogą zostać wykorzystane w odniesieniu do niepewności zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-150-7
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-149-1
  • Page Count: 287
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish