Selected Papers in the Field of History- I Cover Image

Tarih Alanında Seçme Yazılar- I
Selected Papers in the Field of History- I

Author(s): Yunus Emre Tansü
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Business Economy / Management, History of Law, Economic history, Local History / Microhistory, Military history, Social history, Government/Political systems, Security and defense, 19th Century, The Ottoman Empire, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: history, social sciences;
Summary/Abstract: Zaman insanoğlu için en önemli kavramlarından biridir. E.H. Carr’ın belirttiği gibi geçmiş ile bugün arasında kesintisiz bir iletişim mevcuttur. Dolayısıyla insan ve toplumun geçmiş ve bugün arasında maddi, manevi bağı kaçınılmazdır. Geçmişin yorumu ile günün algılanması, gelecekte olabilecekler, birbiriyle örüntü halindedir. Bu açıdan her millet kendi tarihini ve tarihi çevresini tanımak zorundadır. İlk sıralar tarih öğretimi, hükümdarların kendi idolojilerini halka benimsetme vasıtası olarak, aynı zamanda hükümdar adaylarının da eğitiminde bir disiplin aracı olarak kullanıldı. Daha sonraları klasik dillerin öğretiminde tarihten yararlanıldığı görülmektedir. 16. yüzyıldan itibaren dini metinlerin, tarihsel çerçevede daha iyi kavranabilmesi için tarih çalışmalarının kullanıldığı görülmektedir. Tarih çalışmaları, Descartes ve Bacon’un bilimde metodun altını çizmeleriyle güç buldu. Vico ve Montesquieu ile başlayan ilmi ilerleme tarih felsefesi kuramcılarının çalışmalarına yansıdı ve tarih 19. yüzyıldan itibaren bilim dalları arasında yerini aldı. Türkiye’de modern tarih çalışmalarının temeli, cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldı. Osmanlı Devleti zamanında tarih çalışmaları, ağırlıklı olarak ümmetçi tarih anlayışı doğrultusunda hazırlanmaktaydı. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla birlikte Osmanlı tarihi çalışmalarına, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ulusçu tarih çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir. Dönemin şartları gereği çalışmalar yeterince bilimsel hazırlanmamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte dil ve tarih çalışmaları ulusal hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinin dünya medeniyetine önemli katkısının ve çok eski çağları kapsayan zengin bir geçmişi olduğunun altını çizerek, Türk tarihi ile ilgili yanlış iddiaların ispatlanması açısından objektif ve bilimsel metod uygulanarak, belgelere dayalı ulusal tarih çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini her fırsatta belirtmiştir. Cumhuriyetin ilk yılları inkılapların halka benimsetilmesine ağırlık verildiği için tarih çalışmalarına 1928 yılı itibariyle ağırlık verilmiştir. Türk Ocaklarının 6. Kurultayında “Türk Tarih Heyeti ” kurulmuştur. Atatürk’ün de içinde olduğu bu heyet toplamda sekiz toplantı gerçekleştirmiş, Türk Ocaklarının kapatılması üzerine Atatürk’ün yönergesiyle "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" kurulmuştur.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-581-4
  • Page Count: 328
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish, English
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Devrinde Sosyal Hayatın Temelleri

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Devrinde Sosyal Hayatın Temelleri
(The Foundations of Social Life in the Great Seljuk Empire Period)

Hezargrad Kazasında Gayrimüslimler (1833-1850)

Hezargrad Kazasında Gayrimüslimler (1833-1850)
(Non-Muslim in Hezaegrad (1833-1850))

Umera and Judiciary in the Ottoman Province: Representation and Trial of the Executive Power at Konya Court (1701-1702)

Umera and Judiciary in the Ottoman Province: Representation and Trial of the Executive Power at Konya Court (1701-1702)
(Umera and Judiciary in the Ottoman Province: Representation and Trial of the Executive Power at Konya Court (1701-1702))

Kıbrıs’ın İngiltere’ye Geçici Olarak Devrine Giden Süreçte İngiliz Parlamentosu ve Kamuoyundaki Tartışmalar

Kıbrıs’ın İngiltere’ye Geçici Olarak Devrine Giden Süreçte İngiliz Parlamentosu ve Kamuoyundaki Tartışmalar
(Discussions at the British Parliament and the Public Opinion During the Temporary Transfer Process of Cyprus to England)

Osmanlı İmparatorluğu Merkez-Taşra İlişkilerinde Mahkemeler: Adli Statü, Görevliler ve Davalar

Osmanlı İmparatorluğu Merkez-Taşra İlişkilerinde Mahkemeler: Adli Statü, Görevliler ve Davalar
(Courts in Central-Provincial Relations in the Ottoman Empire: Judicial Status, Officials and Cases)

Osmanlı Harp Malzemelerinin Arşiv Kaynaklarından Kale Mühimmat Müfredat Defterleri

Osmanlı Harp Malzemelerinin Arşiv Kaynaklarından Kale Mühimmat Müfredat Defterleri
(Fortress Ammunition Count Registers From Archive Sources of Ottoman War Materials)

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Alaşehir Kazasında Güvenlik Sorunu ve Eşkıyalık Faaliyetleri

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Alaşehir Kazasında Güvenlik Sorunu ve Eşkıyalık Faaliyetleri
(From Tanzimat to second constitutionalism, Security Problem and Banditry Activities in Alaşehir Districht)

Ermeni Mezaliminin Kars’taki İktisadi Boyutu

Ermeni Mezaliminin Kars’taki İktisadi Boyutu
(The Economic Dimension of the Armenian Atrocities in Kars)

Günümüz Bankacılığının Temeli: Para Vakıfları

Günümüz Bankacılığının Temeli: Para Vakıfları
(The Foundation of Today's Banking: Money Foundations)

II. Abdülhamid Döneminden Bir Osmanlı Aydını Portresi: Selanikli Tevfik

II. Abdülhamid Döneminden Bir Osmanlı Aydını Portresi: Selanikli Tevfik
(The Portrait of an Ottoman Intellectual from II. Abdulhamid Era: Tevfik of Thessaloniki)

Osmanlı Tarih Yazıcılığında Biyografi Türü: Taşköprülüzade’nin eş-Şakaiku’n-Nu‘mâniyye Eseri Üzerinden Genel Bir Değerlendirme

Osmanlı Tarih Yazıcılığında Biyografi Türü: Taşköprülüzade’nin eş-Şakaiku’n-Nu‘mâniyye Eseri Üzerinden Genel Bir Değerlendirme
(Biographical Genre in Ottoman Histography: A General Evaluation on the Work of Taşköprülüzade Entitled Al-Shaqâ’iq Al- Numâniyya)

Türk Kültürü Bağlamında Ehl-i Haklar’da Miraç Miti

Türk Kültürü Bağlamında Ehl-i Haklar’da Miraç Miti
(The Myth of Miracle in the Context of Turkish Culture)