Benchbook for Consideration of the Criminal Offence of Rape in The Caselaw of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini
Benchbook for Consideration of the Criminal Offence of Rape in The Caselaw of Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Ivanka Marković (Editor), Majda Halilović (Editor), Maida Ćehajić-Čampara (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Clinical psychology, Criminology, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Victimology, Ethnic Minorities Studies, Penal Policy, Court case, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: criminal offense; criminal law; rape; court; judicial practice; BiH; manual; health; psychological trauma; gender; penal policy;
Summary/Abstract: Iako silovanje predstavlja najteže krivično djelo protiv spolne slobode i morala i jednu od najtežih inkriminacija u okviru savremenih krivičnih zakonodavstava, analiza dostupnih predmeta koju je Atlantska inicijativa provela krajem 2017. godine ukazala je na potrebu da se krivičnom djelu silovanja posveti dodatna pažnja u pravosudnim sistemima u Bosni i Hercegovini. Rezultati ove analize, predstavljeni u trećem poglavlju ove publikacije, ukazali su na neujednačenu praksu sudova u razmatranju olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, na nedovoljno uzimanje u obzir posljedica silovanja po mentalno zdravlje žrtava, na često ublažavanje kazne ili izricanje minimalne kazne predviđene za ovo krivično djelo, te na prisustvo stereotipa o ponašanju žrtava i učinilaca. Stoga je Atlantska inicijativa putem projekta „Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini“ facilitirala rad panela od dvanaest sudija i sutkinja s krivičnog referata iz različitih sudova u BiH s ciljem razmatranja aktuelne sudske prakse u krivičnim predmetima silovanja te razvoja preporuka i resursa za rad na ovim predmetima. Panel se sastajao jedanput mjesečno u periodu od decembra 2017. do juna 2018. godine, kada je, putem radnih grupa, na osnovi diskusija sa stručnjacima različitih profila te razmatranja prikupljenih slučajeva, nastajao ovaj priručnik. Stav panela jeste da ovaj priručnik može koristiti sudijama i sutkinjama koji/koje rade na ovim predmetima u adekvatnijem razumijevanju krivičnog djela silovanja, njegovih posljedica i utjecaja na kasniji život žrtve, ali isto tako doprinijeti prevazilaženju dilema s kojima se oni susreću u radu s ovakvim slučajevima. Tokom svog rada panel je razmatrao normativna rješenja u Bosni i Hercegovini, s osvrtom na ujednačenost zakonskih odredbi u propisivanju ovog krivičnog djela i kazni propisanih krivičnim zakonima, ali i na odmjeravanje kazne, pri čemu su posebno analizirana normativna rješenja koja se izravno odnose na područje „sudskog odmjeravanja kazne“. Razmatrane su olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, koje naravno nisu jedini kriterij određivanja vrste i visine kazne u svakom pojedinačnom predmetu, ali prema panelu imaju značajan, ako ne i odlučujući utjecaj da se sud opredijeli upravo za određenu vrstu odnosno visinu kazne. Panel je također razmatrao i kvalifikatorne oblike silovanja, posljedice rodnih predrasuda u seksualnom napadu, te analizirao psihološke traume koje silovanje ima na žrtvu. U diskusijama i prezentacijama razmatrana je i međunarodna praksa te koncept „silovanja bez prinude“ koji promovira Istanbulska konvencija, a koji još uvijek nije pronašao svoje mjesto među inkriminacijama protiv spolne slobode i morala, odnosno spolnog integriteta u Bosni i Hercegovini (osim zločina seksualnog nasilja kao zločina protiv čovječnosti i zločina protiv civilnog stanovništva). Ovaj priručnik, uz reference na bosanskohercegovačku i međunarodnu sudsku praksu i literaturu, donosi zaključke, preporuke i ključne nalaze panelista i panelistica. Priručnik je podijeljen u sedam poglavlja, koja se mogu koristiti odvojeno ili zajedno kao resursni materijal u radu na predmetima krivičnog djela silovanja. Poglavlje jedan razmatra krivično djelo silovanje u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Poglavlje dva daje osvrt na sudsku praksu i primjenu olakšavajućih i otežavajućih okolnosti. Poglavlje tri razmatra kvalifikatorni oblik krivičnog djela silovanja. Poglavlje četiri daje pregled psiholoških posljedica krivičnog djela silovanja. Poglavlje pet bavi se rodnim predrasudama i društvenim specifičnostima krivičnog djela silovanja. Poglavlje šest razmatra specifičnosti i predrasude prema osobama s invaliditetom, manjinama i migrantima u odnosu na krivično djelo silovanja. Poglavlje sedam daje preporuke panela za razmatranje otežavajućih i olakšavajućih okolnosti prilikom odmjeravanja sankcija za ovo krivično djelo

  • E-ISBN-13: 978-9926-465-04-9
  • Print-ISBN-13: 978-9926-465-04-9
  • Page Count: 105
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian
Pravni okvir – Krivično djelo silovanja u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Pravni okvir – Krivično djelo silovanja u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine
(Legal Framework – The Criminal Offense of Rape in The Legislation of Bosnia and Herzegovina)

Sudsko odmjeravanje kazne u predmetima silovanja i drugih krivičnih djela protiv spolne slobode - analiza olakšavajućih i otežavajućih okolnosti

Sudsko odmjeravanje kazne u predmetima silovanja i drugih krivičnih djela protiv spolne slobode - analiza olakšavajućih i otežavajućih okolnosti
(Judicial Sentencing in Cases of Rape and Other Crimes Against Sexual Freedom - Analysis of Mitigating and Aggravating Circumstances)

Kvalifikovani oblici krivičnog djela silovanja

Kvalifikovani oblici krivičnog djela silovanja
(Qualified Forms of The Criminal Act of Rape)

Psihološka trauma silovanja

Psihološka trauma silovanja
(Psychological Trauma of Rape)

Posljedice rodnih predrasuda u slučajevima seksualnog napada:izbor žrtava, povlačenje iskaza i lažni navodi

Posljedice rodnih predrasuda u slučajevima seksualnog napada:izbor žrtava, povlačenje iskaza i lažni navodi
(Consequences of Gender Bias in Sases of Sexual Assault: Selection of Victims, Withdrawal of Testimony and False Allegations)

Posebne vulnerabilnosti žrtava krivičnog djela silovanja

Posebne vulnerabilnosti žrtava krivičnog djela silovanja
(Special Vulnerabilities of Rape Victims)

Preporuke panela: Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti u odnosu na krivično djelo silovanja

Preporuke panela: Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti u odnosu na krivično djelo silovanja
(Recommendations of The Panel: Mitigating and Aggravating Circumstances in Relation to The Crime of Rape)

Dodatno korištena literatura

Dodatno korištena literatura
(Additional Sources)

Biografije autora

Biografije autora
(Biographies of The Authors)