Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2: Wartości i więzi społeczne Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2: Wartości i więzi społeczne
Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2: Wartości i więzi społeczne

Contributor(s): Bożena Pactwa (Editor), Urszula Swadźba (Editor), Monika Żak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Monografia poświęcona jest zmarłemu profesorowi Władysławowi Jacherowi. Profesor zostawił po sobie liczne grono uczniów i przyjaciół, którzy poprzez tę publikację chcą uczcić jego pamięć. Zakres tematyczny monografii obraca się więc wokół problematyki, jaką podejmował on w swojej twórczości naukowej. Zasadniczo można ją sprowadzić do trzech głównych zagadnień: pracy, więzi i integracji. Wymienione powyżej motywy i problemy, poruszane przez profesora Jachera, to zagadnienia teoretyczne i praktyczne nadal aktualne. Były one przedmiotem wieloaspektowych analiz i rozważań na konferencji: „Praca – Więź – Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa” poświęconej pamięci profesora Władysława Jachera w 5. rocznicę śmierci. Konferencja odbyła się w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku w Katowicach. Przedstawione w monografii artykuły są pokłosiem tej konferencji.Monografia składa się z dwóch wspólnie zatytułowanych tomów o zróżnicowanej problematyce. Pierwszy dotyczy zagadnień pracy, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, a drugi skupia się na wartościach i więziach społecznych. Oprócz socjologów polskich swoje refleksje przedstawiają socjologowie czescy. Publikacja jest skierowana do socjologów, psychologów, kulturoznawców, antropologów społecznych zainteresowanych przedstawioną problematyką.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-354-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-353-3
 • Page Count: 224
 • Publication Year: 2015
 • Language: English, Polish
Pojęcie wartości, systemu wartości oraz typy i rodzaje wartości (kwestie terminologiczno‑teoretyczne)

Pojęcie wartości, systemu wartości oraz typy i rodzaje wartości (kwestie terminologiczno‑teoretyczne)
(The concept of value, value systems and types of values (terminological and theoretical issues))

 • Price: 4.50 €
Oblicza dezintegracji więzi rodzinnych

Oblicza dezintegracji więzi rodzinnych
(The nature of the disintegration of family bonds)

 • Price: 4.50 €
Rodzinne więzi: dane, zadane, odrzucane? Socjologiczne refleksje nad przemianami rodziny współczesnej

Rodzinne więzi: dane, zadane, odrzucane? Socjologiczne refleksje nad przemianami rodziny współczesnej
(Family ties: given, achieved, rejected? Sociological reflections on contemporary family change)

 • Price: 4.50 €
Wartości jako przejaw solidarności międzypokoleniowej

Wartości jako przejaw solidarności międzypokoleniowej
(Values as a manifestation of intergenerational solidarity)

 • Price: 4.50 €
Zależności między pracą a rodziną — perspektywa konfliktu — ujęcie teoretyczne

Zależności między pracą a rodziną — perspektywa konfliktu — ujęcie teoretyczne
(Relationships between work and family — the prospect of conflict — theoretical background)

 • Price: 4.50 €
Ponowoczesny indywidualizm jako źródło nietrwałości więzi rodzinnych i dezintegracji rodziny

Ponowoczesny indywidualizm jako źródło nietrwałości więzi rodzinnych i dezintegracji rodziny
(Post‑modern individualism as the source of impermanence of family ties and family disintegration)

 • Price: 4.50 €
Więzi społeczne we współczesnych wiejskich społecznościach lokalnych

Więzi społeczne we współczesnych wiejskich społecznościach lokalnych
(Social bonds in contemporary rural communities)

 • Price: 4.50 €
Więzi etniczne i narodowe a perspektywy europejskiej wspólnoty obywatelskiej

Więzi etniczne i narodowe a perspektywy europejskiej wspólnoty obywatelskiej
(Ethnic and national bonds versus perspectives of European civic community)

 • Price: 4.50 €
Przemiany więzi społecznej w krajach Maghrebu

Przemiany więzi społecznej w krajach Maghrebu
(Transformation of social bonds in the Maghreb countries)

 • Price: 4.50 €
Między integracją a dyskryminacją. Kwestia obywatelstwa mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

Między integracją a dyskryminacją. Kwestia obywatelstwa mniejszości narodowych w Republice Litewskiej
(Between integration and discrimination. The issue of citizenship of ethnic minorities in the Republic of Lithuania)

 • Price: 4.50 €
Muslim Immigrants in the Czech Republic: Changing Practices

Muslim Immigrants in the Czech Republic: Changing Practices
(Muslim Immigrants in the Czech Republic: Changing Practices)

 • Price: 4.50 €
Perspectives on Roma Integration in Slovak Rural Environment

Perspectives on Roma Integration in Slovak Rural Environment
(Perspectives on Roma Integration in Slovak Rural Environment)

 • Price: 4.50 €
Religia i etniczność Grekokatolicy na Górnym Śląsku

Religia i etniczność Grekokatolicy na Górnym Śląsku
(Religion and ethnicity Greek Catholics in Upper Silesia)

 • Price: 4.50 €