Development priorities of the modern residential real estate market Cover Image

Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych
Development priorities of the modern residential real estate market

Contributor(s): Piotr Bartkowiak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Energy and Environmental Studies, Public Administration, Sociology, Economic policy, Government/Political systems, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Demography and human biology, Gerontology, Rural and urban sociology, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Marketing / Advertising, Human Resources in Economy, Globalization, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rynek nieruchomości;nieruchomości mieszkaniowe;zachowania nabywców;ceny mieszkań;zrównoważony rozwój;COVID-19;
Summary/Abstract: W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jedną z największych słabości rynku nieruchomości, przynajmniej polskiego, jest brak kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat jego stanu i rozwoju. Dane, którymi dysponuje przeciętny inwestor, są zwykle ograniczone zarówno jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, jak i przestrzenny. Działalność na rynku nieruchomości, w tym deweloperska, wymaga systematycznych badań tego rynku, bowiem proces deweloperski jest długotrwały, wieloetapowy i skutkuje przekształceniem przestrzeni w aspekcie fizycznym, materialnym, społecznym oraz ekonomicznym. Naukowe badania rynku nieruchomości mieszkaniowych powinny być w związku z tym możliwie jak najbardziej kompleksowe, tzn. dotyczyć sfery podaży, popytu oraz cen mieszkań, uwzględniać perspektywę różnych (również słabszych) interesariuszy, dane historyczne i prognozy rozwojowe, zjawiska lokalne i globalne, wskaźniki ekonomiczne i opinie uczestników rynku. Celem prezentowanej monografii jest przedstawienie sytuacji na rynku mieszkaniowym w kontekście preferencji i potrzeb klientów nabywających mieszkania, wpływu pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości, a także określenie czynników mogących oddziaływać na wartość nieruchomości. Problematyka została omówiona z uwzględnieniem istoty współczesnego miasta i procesów w nim zachodzących. Przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach przedmiotowe analizy pozwoliły na wskazanie różnych niedopasowań ofert do oczekiwań nabywców na rynku nieruchomości. W wyniku postępowania badawczego autorzy sformułowali wnioski oraz rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych. Monografia może być źródłem wiedzy dla teoretyków i praktyków gospodarczych, a także stać się inspiracją do dyskusji i dalszych badań dotyczących kierunków rozwoju rynku nieruchomości. Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-124-8
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-123-1
  • Page Count: 213
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish
Wprowadzenie

Wprowadzenie
(Introduction)

Programy przebudowy miast wobec wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych kształtowania terenów zurbanizowanych

Programy przebudowy miast wobec wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych kształtowania terenów zurbanizowanych
(Programs for the reconstruction of cities in the face of social, economic and environmental challenges of shaping urban areas)

Równoważenie funkcji mieszkaniowej w obszarach dużych miast

Równoważenie funkcji mieszkaniowej w obszarach dużych miast
(Balancing the housing function in large cities)

Partycypacja lokatorska jako element zrównoważenia społecznego

Partycypacja lokatorska jako element zrównoważenia społecznego
(Tenant participation as an element of social sustainability)

Możliwości nabywcze młodych osób na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych

Możliwości nabywcze młodych osób na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych
(Purchasing abilities of young people on the local housing market)

Koszty utrzymania mieszkań przez emerytów i rencistów na tle innych gospodarstw domowych w latach 1993-2019

Koszty utrzymania mieszkań przez emerytów i rencistów na tle innych gospodarstw domowych w latach 1993-2019
(Housing maintenance costs for retirees and disability pensioners compared to other households in the years 1993–2019)

Komercyjne domy seniora w Polsce a gerontechnologia – wyniki badań

Komercyjne domy seniora w Polsce a gerontechnologia – wyniki badań
(Programs for the reconstruction of cities in the face of social, economic and environmental challenges of shaping urban areas)

Pandemia COVID-19 a rynek nieruchomości w Polsce

Pandemia COVID-19 a rynek nieruchomości w Polsce
(The COVID-19 pandemic and the real estate market in Poland)

Pandemia COVID-19 a działalność podmiotów typu Real Estate Investment Trust (REIT) na wybranych rynkach nieruchomości

Pandemia COVID-19 a działalność podmiotów typu Real Estate Investment Trust (REIT) na wybranych rynkach nieruchomości
(The COVID-19 pandemic and the activity of Real Estate Investment Trust (REIT) entities on selected real estate markets)

Rynek mieszkaniowy w erze pandemii COVID-19. Studium porównawcze Poznania i Warny

Rynek mieszkaniowy w erze pandemii COVID-19. Studium porównawcze Poznania i Warny
(The housing market in the era of COVID-19. A comparative study of Poznań and Varna)

Determinanty wpływające na obniżenie wartości nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym

Determinanty wpływające na obniżenie wartości nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym
(Determinants causing the reduction of the value of residential real estate on the secondary market)

Metodyka porównywania wartości nieruchomości mieszkaniowych na rynku międzynarodowym na przykładzie rynku Polski i Stanów Zjednoczonych

Metodyka porównywania wartości nieruchomości mieszkaniowych na rynku międzynarodowym na przykładzie rynku Polski i Stanów Zjednoczonych
(Methodology for comparing the values of residential real estate on the international market based on the Polish and US markets)

Zakończenie

Zakończenie
(Conclusions)

Summary

Summary
(Summary)