Sztuka – edukacja – kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej Cover Image
 • Offer for Individuals Only 15.00 €

Sztuka – edukacja – kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej
Sztuka – edukacja – kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej

Contributor(s): Urszula Szuścik (Editor), Ewa Linkiewicz (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: sztuka; edukacja; kultura; teoria;praktyka edukacyjna;
Summary/Abstract: Monografia pt. Sztuka – Edukacja – Kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej prezentuje różnorodne rozważania, zarówno od strony teoretycznej, technologii warsztatu artystycznego, dydaktyki sztuki i innowacyjnych rozwiązań w edukacji artystycznej. Publikacja zmusza czytelnika do refleksji nad miejscem i rolą sztuki w edukacji i wychowaniu we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej bardzo szeroko pojętej. Na ile edukacja artystyczna zmienia się, a na ile jest osadzona w tradycji kształcenia artystycznego, takie pytania formułują Autorzy tekstów.Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy teoretyków sztuki, badaczy, dydaktyków sztuki którzy zastanawiają się nad kształtem rozumienia sztuki i jej walorów edukacyjnych we współczesnym kształceniu artystycznym na wszystkich szczeblach nauczania.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-284-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-283-3
 • Page Count: 328
 • Publication Year: 2014
 • Language: English, Polish
Cultivating the Arts in Education and Therapy / Kultywowanie sztuki w edukacji i terapii

Cultivating the Arts in Education and Therapy / Kultywowanie sztuki w edukacji i terapii
(Cultivating the Arts in Education and Therapy / Kultywowanie sztuki w edukacji i terapii)

 • Price: 4.50 €
Filozofia, czyli służba Muzom. O potrzebie dialogu między filozofią a sztuką

Filozofia, czyli służba Muzom. O potrzebie dialogu między filozofią a sztuką
(Philosophy — a service for the Muses. On the necessity of a dialogue between philosophy and art)

 • Price: 4.50 €
Standardy to nie wszystko

Standardy to nie wszystko
(Standards is not everything)

 • Price: 4.50 €
Tu i teraz, czyli o niektórych wyzwaniach i kontekstach edukacji artystycznej w ponowoczesnym świecie

Tu i teraz, czyli o niektórych wyzwaniach i kontekstach edukacji artystycznej w ponowoczesnym świecie
(Here and now, that is, about some of the challenges and contexts of art education in the postmodern world)

 • Price: 4.50 €
O życiu w sztuce, o wychowaniu artysty sceny dramatycznej i o roli etyki w przestrzeni teatru (Z historii teatru rosyjskiego i doświadczenia szkoły Stanisławskiego)

O życiu w sztuce, o wychowaniu artysty sceny dramatycznej i o roli etyki w przestrzeni teatru (Z historii teatru rosyjskiego i doświadczenia szkoły Stanisławskiego)
(A life in the arts, the education of the artist stage drama and the role of ethics in the theater)

 • Price: 4.50 €
Współczesne funkcje sztuki. Sztuka pomiędzy twórcą a odbiorcą na przykładzie twórczości malarskiej artystów środowiska śląskiego

Współczesne funkcje sztuki. Sztuka pomiędzy twórcą a odbiorcą na przykładzie twórczości malarskiej artystów środowiska śląskiego
(Art between the creator and the audience as exemplified by the work of Silesian artists)

 • Price: 4.50 €
Sztuka strategią radzenia sobie z rzeczywistością tanatologiczną

Sztuka strategią radzenia sobie z rzeczywistością tanatologiczną
(Arts strategy to deal with the reality of Thanatos, manifested)

 • Price: 4.50 €
Wpływ zajęć artystycznych na niwelowanie zachowań agresywnych młodzieży — doniesienia z badań

Wpływ zajęć artystycznych na niwelowanie zachowań agresywnych młodzieży — doniesienia z badań
(Effect of artistic activities for young people cope with aggressive behawior — research report)

 • Price: 4.50 €
Systemowe oddziaływania a przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w kulturze wizualnej

Systemowe oddziaływania a przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w kulturze wizualnej
(System impact and preparing school youths for participation in visual culture)

 • Price: 4.50 €
Kształcenie plastyczne — refleksje z własnej praktyki

Kształcenie plastyczne — refleksje z własnej praktyki
(Arts education‑reflections from practice)

 • Price: 4.50 €
Motywy podejmowania studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Komunikat

Motywy podejmowania studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Komunikat
(Motivations for undertaking university studies in the field of Artistic Education In Fine Arts — the results of a questionnaire survey among students of this academic course)

 • Price: 4.50 €
Od zera do bohatera, czyli problemy tworzenia program edukacji kulturalnej w muzeum uniwersyteckim

Od zera do bohatera, czyli problemy tworzenia program edukacji kulturalnej w muzeum uniwersyteckim
(From zero to hero — problems of creating the program of cultural education in the university museum)

 • Price: 4.50 €
Młodzież w muzeum — wybrane konteksty edukacji artystycznej

Młodzież w muzeum — wybrane konteksty edukacji artystycznej
(Youth in the museum — selected contexts of art education)

 • Price: 4.50 €
Student jako krytyk i artysta w literackim performance

Student jako krytyk i artysta w literackim performance
(Student as a critic and an artist in literary performance)

 • Price: 4.50 €
W stronę prostoty i umiaru — Land Art

W stronę prostoty i umiaru — Land Art
(Towards simplicity and moderation — Land Art.)

 • Price: 4.50 €
Przełamywanie stereotypów w edukacji artystycznej na przykładzie Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

Przełamywanie stereotypów w edukacji artystycznej na przykładzie Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta
(Breaking stereotypes in art education at the example of the International Workshop Creative Anxiety Vincent’s Pocket)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu nowego teatru dla dzieci

W poszukiwaniu nowego teatru dla dzieci
(In search of a new theater for children)

 • Price: 4.50 €
Edukacja artystyczna w instytucji kultury a upowszechnianie kultury w instytucji oświaty

Edukacja artystyczna w instytucji kultury a upowszechnianie kultury w instytucji oświaty
(Artistic education in institution of culture but generalization of culture in institution of education)

 • Price: 4.50 €
Perspektywa psychologiczna w edukacji plastycznej dziecka

Perspektywa psychologiczna w edukacji plastycznej dziecka
(Psychological prospect in the plastic education of the child)

 • Price: 4.50 €
Sztuki plastyczne w procesie kształtowania osobowości i postawy otwartej na świat

Sztuki plastyczne w procesie kształtowania osobowości i postawy otwartej na świat
(Visual arts in shaping the personality and attitude of openness to the world)

 • Price: 4.50 €
Arteterapia w pracy oligofrenopedagoga

Arteterapia w pracy oligofrenopedagoga
(Art therapy work oligofrenopedagoga)

 • Price: 4.50 €
Kreatywne nauczanie w warunkach powszechnego gimnazjum na przykładzie projektu Klas Aktywności Twórczej

Kreatywne nauczanie w warunkach powszechnego gimnazjum na przykładzie projektu Klas Aktywności Twórczej
(Art‑education‑culture in a public school (gimnazjum, pupils between 13—16) by the example of the Project‑Classes of creative activity)

 • Price: 4.50 €
Synergia nauki i sztuki w projektach artystyczno‑edukacyjnych

Synergia nauki i sztuki w projektach artystyczno‑edukacyjnych
(Synergy of science and art in artstic and educational projects)

 • Price: 4.50 €