Language(s) in time and space Cover Image
 • Offer for Individuals Only 11.00 €

Język(i) w czasie i przestrzeni
Language(s) in time and space

Contributor(s): Piotr Stalmaszczyk (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: language in multimedia space; temporal transgression; language contact; aphasia; language evolution; internet communication
Summary/Abstract: Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, sposoby pojmowania czasu i przestrzeni w szerokiej perspektywie lingwistycznej. Poszczególne rozdziały koncentrują się na wybranych aspektach użycia języka w przestrzeni internetowej i multimedialnej, na języku w przestrzeni miejskiej i państwowej. Kolejne teksty analizują język w różnych perspektywach czasowych, związanych z ewolucją języka i kontaktami międzyjęzykowymi, a także badają relacje zachodzące pomiędzy językiem a pamięcią, przedstawiają uwarunkowania zmian językowych w procesie afazji, przyglądają się przestrzeni teoretycznej, w której uprawiane jest językoznawstwo, oraz proponują rozważania o charakterze ogólnohumanistycznym. Autorzy koncentrują się na badaniach poszczególnych interesujących zjawisk i jednostkowych przypadków, a rozważania teoretyczno-metodologiczne splatają się z analizami zagadnień bardziej praktycznych. W niektórych tekstach pojawia się nawiązanie do aktualnych wydarzeń i ograniczeń, ale także nowych możliwości spowodowanych pandemią.

 • E-ISBN-13: 978-83-8220-545-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8220-544-2
 • Page Count: 312
 • Publication Year: 2021
 • Language: Polish
Współczesna komunikacja internetowa na tle komunikacji tradycyjnej

Współczesna komunikacja internetowa na tle komunikacji tradycyjnej
(Contemporary internet communication against traditional communication)

 • Price: 4.00 €
Język a emocje w komunikacji internetowej (na przykładzie komentarzy w serwisie YouTube)

Język a emocje w komunikacji internetowej (na przykładzie komentarzy w serwisie YouTube)
(Language and emotions in the Internet communication (a case study of commentaries in the YouTube services))

 • Price: 4.00 €
Język w przestrzeni multimedialnej – przegląd zjawisk i literatury przedmiotu

Język w przestrzeni multimedialnej – przegląd zjawisk i literatury przedmiotu
(Language and Multimodality: an Overview)

 • Price: 4.00 €
Język w przestrzeni ekranu: przekładowe nieoczywiste oczywistości

Język w przestrzeni ekranu: przekładowe nieoczywiste oczywistości
(Language on the screen: the case of non-obvious obviousness in translation)

 • Price: 4.00 €
Językowa i językowo-kulturowa przestrzeń miejska (na przykładzie Bydgoszczy)

Językowa i językowo-kulturowa przestrzeń miejska (na przykładzie Bydgoszczy)
(Linguistic and linguistic-cultural urban space (on the example of Bydgoszcz))

 • Price: 4.00 €
Hiszpania jako przestrzeń wielokulturowa i wielojęzyczna. Kontakty językowe

Hiszpania jako przestrzeń wielokulturowa i wielojęzyczna. Kontakty językowe
(Spain as a multicultural and multilinguistic space. Languages in contact)

 • Price: 4.00 €
Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni: wybrane zagadnienia

Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni: wybrane zagadnienia
(Research on the outcomes of language contact in time and space: an overview of selected issues)

 • Price: 4.00 €
Badania nad ewolucją języka w drugiej dekadzie XXI wieku

Badania nad ewolucją języka w drugiej dekadzie XXI wieku
(Research on language evolution in the second decade of the 21st century)

 • Price: 4.00 €
Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych

Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych
(Memory in the Space of Language. Memory and Remembrance in Linguistic Research)

 • Price: 4.00 €
Uwięzione słowa – o języku w afazji

Uwięzione słowa – o języku w afazji
(Imprisoned words – on language in aphasia)

 • Price: 4.00 €
Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów

Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów
(Language and linguistics within the paradigm space)

 • Price: 4.00 €
Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii

Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii
(The humanities and temporal transgression. Remarks not only for the pandemic times)

 • Price: 4.00 €