Towards better protection for whistleblowers in the Visegrad Group countries, France and Slovenia – proposals for change Cover Image

Ochrana oznamovatel’ov na pracovisku v štátoch Vyšehradskej skupiny, Francúzsku a Slovinsku – navrhované zmeny
Towards better protection for whistleblowers in the Visegrad Group countries, France and Slovenia – proposals for change

Author(s): Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: workplace whistleblowers; Visegrad Countries; France; Slovenia
Summary/Abstract: Táto monografia predstavuje všeobecnú správu o výskume, ktorý uskutočnil medzinárodný tím právnych expertov v rámci Vyšehradského grantu (č. 21930021) Ochrana oznamovateľov na pracovisku v štátoch Vyšehradskej skupiny, Francúzsku a Slovinsku (WhistlePro), ktorý bol financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. Hlavným cieľom projektu bolo preskúmať právnu úpravu ochrany oznamovateľov nezrovnalostí a porušení zákona v podnikoch a ďalších súkromných a verejných inštitúciách v krajinách, na ktoré sa výskum vzťahoval, a následne poukázať na problémy a navrhnúť právne riešenia súvisiace s transpozíciou smernice Európskej únie 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie, do vnútroštátnych právnych predpisov.Publikácia obsahuje okrem iného analýzu týkajúcu sa rozsahu prípadov, ktoré môžu byť predmetom oznamovania, osôb, ktoré možno považovať za oznamovateľov a ktoré požívajú ochranu súvisiacu s oznamovaním porušení, a ďalších subjektov chránených z dôvodu ich prepojenia s oznamovateľom, interných a externých postupov a kanálov nahlasovania porušení, právnych prostriedkov podpory oznamovateľov v ich činnosti a ich ochrany pred odvetou za oznámenie informácií, zabezpečenia dôvernosti tejto činnosti, právnej zodpovednosti za odvetu a porušenie povinností voči oznamovateľom.Uvedený výskum koordinovala Fakulta práva a verejnej správy Lodžskej univerzity v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzitou reformovanej cirkvi Gáspára Károliho v Maďarsku, Univerzitou v Maribore, Univerzitou v Tours a Trnavskou univerzitou v Trnave a za účasti zástupcov ďalších vedeckých centier, verejných inštitúcií, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a právnikov z praxe.Úplný obraz o výskume realizovanom v rámci projektu nájdete v knihe Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, ktorú vydalo Vydavateľstvo Lodžskej univerzity.Publikácia je určená všetkým záujemcom o aktivity zamerané na zlepšenie právneho postavenia osôb, ktoré nahlasujú porušenia zákona na pracovisku.

  • E-ISBN-13: 978-83-8220-654-8
  • Print-ISBN-13: 978-83-8220-653-1
  • Page Count: 55
  • Publication Year: 2021
  • Language: Slovak