Towards better protection for whistleblowers in the Visegrad Group countries, France and Slovenia – proposals for change Cover Image

Ochrana oznamovatelů na pracovišti v zemích Visegrádské skupiny, Francii a Slovinsku – navrhované zmĕny
Towards better protection for whistleblowers in the Visegrad Group countries, France and Slovenia – proposals for change

Author(s): Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: workplace whistleblowers; Visegrad Countries; France; Slovenia
Summary/Abstract: Tato monografie představuje výsledky výzkumu provedeného mezinárodním týmem právních expertů v rámci Visegrádského grantu (č. 21930021) na ochranu oznamovatelů na pracovišti v zemích Visegrádské skupiny, Francii a Slovinsku (WhistlePro), financovaného Mezinárodním visegrádským fondem. Hlavním cílem projektu bylo prozkoumat právní úpravu ochrany oznamovatelů ve společnostech a dalších soukromých a veřejných institucích v zemích, jichž se studie týkala, a následně upozornit na problémy a navrhnout právní řešení související s transpozicí směrnice Evropské unie 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie do vnitrostátních právních předpisů.Publikace obsahuje mimo jiné rozbor okruhu případů, které mohou být předmětem whistleblowingu, osob, které mohou být považovány za oznamovatele a požívat ochrany whistleblowingu, a dalších subjektů chráněných z titulu jejich spojení s oznamovatelem, interních a externích postupů a kanálů pro oznamování, právních prostředků podpory oznamovatelů v jejich činnosti a jejich ochrany před odvetnými opatřeními za sdělování informací, zajištění důvěrnosti této činnosti, právní odpovědnosti za odvetu a porušení povinností vůči oznamovatelům.Tento výzkum koordinovala Právnická a správní fakulta Lodžské university ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Gáspára Károliho reformované církve v Maďarsku, Univerzitou v Mariboru, Univerzitou v Tours a Trnavskou univerzitou v Trnavě a za účasti zástupců dalších výzkumných pracovišť, veřejných institucí, sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, podniků a právníků z praxe.Úplný obraz výzkumu v rámci projektu čtenáři najdou v knize „Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia“, kterou vydalo nakladatelství Lodžské univerzity.Publikace je určena všem zájemcům o aktivity zaměřené na zlepšení právního postavení oznamovatelů na pracovišti.

  • E-ISBN-13: 978-83-8220-648-7
  • Print-ISBN-13: 978-83-8220-647-0
  • Page Count: 52
  • Publication Year: 2021
  • Language: Czech