Bogusław Paź, Filum cognitionis:Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555. Cover Image

Bogusław Paź, Filum cognitionis:Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555.
Bogusław Paź, Filum cognitionis:Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555.

Author(s): Bogdan Lisiak
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Summary/Abstract: Przełomowym okresem rozwoju filozofii europejskiej jest epoka nowożytna, zaowocowała ona bowiem wieloma przełomowymi wydarzenia w historii filozofii i cywilizacji Starego Kontynentu, kształtujących także naszą współczesność. Jednym z nich jest zagadnienie ewolucji metafizyki w kierunku nowożytnej ontologii, które jest omawiane w pracy Bogusława Pazia. Recenzowana monografia została napisana przez znanego badacza historii filozofii nowożytnej, który swoją kompetencję i rzetelność w eksploracji zagadnień związanych z tym okresem rozwoju myśli filozoficznej potwierdził wieloma publikacjami. (Warto wśród nich wymienić inną jego monografię: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wyd. Aureus, Kraków 2007). Autor określa zasadniczy przedmiot swojej pracy jako „właśnie ów proces, a celem – poddanie tematyzacji jego zasadniczych faz, w szczególności ich głównych przesłanek i czynników dynamizujących przemiany rozumienia przedmiotu metafizyki” (s. 19). Proces wyłaniania się ontologii z metafizyki został przez niego podzielony na cztery etapy, co przekłada się na cztery części rozprawy.

  • Issue Year: 25/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 135-140
  • Page Count: 6
  • Language: Polish