MODERN PROCESSES OF MIGRACION AND THERE INFLENCE ON THE LABOUR MARKET OF LITHUANIA Cover Image

ŠIUOLAIKINIAI MIGRACIJOS PROCESAI IR JŲ ĮTAKA LIETUVOS DARBO RINKAI
MODERN PROCESSES OF MIGRACION AND THERE INFLENCE ON THE LABOUR MARKET OF LITHUANIA

Author(s): Povilas Vepšta, Antanas Janušauskas, Arvydas Uleckas, Egidijus Nedzinskas
Subject(s): Social Sciences
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: migracijos procesai; imigrantai; darbo rinka

Summary/Abstract: Straipsnio tikslas – atlikti šiuolaikinės migracijos analizę ir nustatyti kokią įtaką imigracija daro Lietuvos darbo rinkai. Darbe atlikta asmenų migracijos problemas atspindinčios mokslinės literatūros analizė ir nustatyti pagrindiniai migraciją įtakojantys veiksniai. Dabartinis Lietuvoje egzistuojantis teisinis reglamentavimas, susijęs su asmenų migracija ir, ypač iš trečiųjų (ne ES) šalių įdarbinimu, vertintinas kaip tinkamas ir užtikrinantis galimybę išvengti neigiamų imigracijos padarinių. Efektyvus šalies pasinaudojimas migracijos teikiamomis galimybėmis tiesiogiai priklauso nuo to, kaip sėkmingai migrantai integruojasi priimančiosiose visuomenėse. Todėl reikia gerinti migrantų integraciją į darbo rinką, taip pat kiek įmanoma efektyviau išnaudoti ES paramos teikiamas galimybes ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Atlikta pastarųjų metų imigrantų analizė šalyje išryškino galimus Lietuvos Respublikos interesus imigracijos politinėje ir ekonominėje erdvėje. Taip pat išanalizuoti Lietuvos darbo rinkos poreikiai ir perspektyvos sietinos su imigracija ir ištirtas imigracijos poveikis Lietuvos rinkai. Teigtina, kad Lietuvai papildomų darbuotojų poreikis galėtų būti patenkintas pritraukiant darbingo amžiaus imigrantus ne iš ES valstybių narių - Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, kadangi šiose valstybėse žemesnis pragyvenimo lygis. Esant darbo jėgos trūkumui šalyje, ekonominiu požiūriu imigrantai daro teigiamą įtaką darbo rinkai, nes konkuruodami tarpusavyje jie nulemia pigią darbo jėgą.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 2
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian