A New Study of the Interwar Soviet-German Relations. Rec. ad: Samuil Shivachev. Soviet-German Relations (1918–1939): Diplomacy, Economics, Military Affairs. Sofia: Paradigma Publishing House, 2020, p. 360, ISBN 978-954-326-434-6. Cover Image

Ново изследване на междувоенните съветско-германски отношения. Рец. на: Самуил Шивачев. Съветско-германските отношения (1918–1939 г.): дипломация, икономика, военно дело. София: Издателство „Парадигма“, 2020, 360 с., ISBN 978-954-326-434-6
A New Study of the Interwar Soviet-German Relations. Rec. ad: Samuil Shivachev. Soviet-German Relations (1918–1939): Diplomacy, Economics, Military Affairs. Sofia: Paradigma Publishing House, 2020, p. 360, ISBN 978-954-326-434-6.

Author(s): Valentin Spiridonov
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Recent History (1900 till today), Interwar Period (1920 - 1939), Scientific Life, Book-Review
Published by: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  • Issue Year: XXIX/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 126-129
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian