DEMILITARIZATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IDEA, UTOPIA OR SOMETHING ELSE Cover Image

DEMILITARIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE IDEJA, UTOPIJA ILI NEŠTO TREĆE
DEMILITARIZATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IDEA, UTOPIA OR SOMETHING ELSE

Author(s): Stamenko Novaković
Subject(s): Military history, Security and defense, Military policy, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: militarism; peace and demilitarization;

Summary/Abstract: Istorija ljudskog društva, nažalost, najbolje se može sagledati kroz istoriju ratovanja. Skoro u svakom momentu negde u svetu je vođen rat, a najviše ih je bilo nakon što su zabranjeni, posle II svetskog rata. Sama zabrana napadačkih ratova od strane UN nije doprinela tome da oni prestanu da postoje. Ratovi su usko vezani za ostvarenje ili zaštitu interesa strana u sukobu. Za ostvarivanje tih interesa nije uvek nužno ratovati. Osnovne snage u ratu su vojne snage i pojava militarizma nije neobična. Ona je usko vezana za određeno vreme i prostor. Jačanje uticaja vojnih krugova prati i jačanje otpora toj, svakako, negativnoj pojavi. Najčešće u formi anti-militarizma. Rat u BiH, po mnogim elementima, može da se prepozna u širim, teoretskim, razmatranjima. Njegove bitne karakteristike nisu mogle biti polazna osnova za ideju o demilitarizaciji BiH. Ozbiljnost krugova i prilika u kojima se o njoj razgovara upućuje na njen politički značaj. To obavezuje na širinu i kvalitet promišljanja pri formiranju kritičkih stavova.

  • Issue Year: 17/2014
  • Issue No: 35
  • Page Range: 17-33
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian