The experience of women experiencing violence - trajectory analysis Cover Image

Doświadczenie kobiet doznających przemocy - analiza trajektorii
The experience of women experiencing violence - trajectory analysis

Author(s): Katarzyna Gajek
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: biographical experience; trajectory; violence against women; human strengths

Summary/Abstract: Doznawanie przemocy jest upokarzające, niszczące dla ludzi i związków mię-dzy nimi, budzi cierpienie, nienawiść, chęć odwetu lub ucieczki, a konsekwencje tych doświadczeń widoczne są w życiu ofiar przez wiele lat. Narracje kobiet przebywających w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nasycone są wydarzeniami niosącymi cierpienie. Doświadczenia trajektoryjne występują w trzech przenikających się wzajemnie przestrzeniach, w jakich konstruowane są narracje: przestrzeni związanej z rodziną pochodzenia („małe piekło”), przestrzeni własnej rodziny, rodziny prokreacji („gehenna”) oraz przestrzeni ośrodka wsparcia ( „męczarnia”). Rekonstrukcja doświadczeń biograficznych kobiet doznających przemocy pozwoliła na porównanie ich losów i charakterystykę typów przebiegu życia oraz odtworzenie procesualności zjawiska przemocy (jego uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji), a także działań osób zaangażowanych w sytuację, z perspektywy uczestniczek zdarzeń. Istotnym elementem tej rekonstrukcji była analiza znaczenia sił ludzkich dla kształtowania się doświadczeń biograficznych narratorek.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 41
  • Page Range: 79-99
  • Page Count: 21
  • Language: Polish