Appeal procedure in general administrative proceedings, ed. M. Bogusz, Gdańsk 2019: vol. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Appeal in general administrative proceedings. Cover Image

Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Boche
Appeal procedure in general administrative proceedings, ed. M. Bogusz, Gdańsk 2019: vol. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Appeal in general administrative proceedings.

Author(s): Joanna Wegner
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Summary/Abstract: Przedmiotem recenzowanej monografii stało się ważne z punktu widzenia nauki procesu administracyjnego zagadnienie postępowania odwoławczego. Już sam pomysł tematu opracowania przedstawia się interesująco, bowiem na polskim rynku wydawniczym brak jest pozycji, która by szczegółowo prezentowała czynności towarzyszące uruchomieniu odwołania. Zasadność wyboru przedmiotu opracowania jest tym bardziej przekonująca, że poświęcone odwołaniu unormowanie kodeksowe poddano niedawno istotnym modyfikacjom, rodzącym liczne wątpliwości interpretacyjne. Ogólna teza monografii o potrzebie zachowania instytucji tradycyjnego odwołania administracyjnego w rodzimym porządku prawnym przeplata się przez poszczególne wątki pracy. Jej obrona przychodzi autorom bez najmniejszych trudności, bowiem pod względem warsztatowym książka okazuje się dziełem bez zarzutu, przygotowanym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Na wstępie recenzji należy stwierdzić, że zwłaszcza na tle innych, licznie obecnie publikowanych opracowań, monografia wyróżnia się walorem rzeczywistej naukowości i rzadko spotykaną wnikliwą, wręcz drobiazgową, analizą dogmatyczną. Już z tego względu książka stanowi cenny wkład w rozwój administracyjnego prawa procesowego.

  • Issue Year: 2/2020
  • Issue No: 46
  • Page Range: 245 - 250
  • Page Count: 6
  • Language: Polish