Gdańsk Legal Studies Cover Image

Gdańskie Studia Prawnicze
Gdańsk Legal Studies

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1734-5669
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. XXXI
 • Issue No. XXXII
 • Issue No. XXXIII
 • Issue No. XXXIV
 • Issue No. XXXV
 • Issue No. XXXVI
 • Issue No. XXXVII
 • Issue No. XXXVIII
 • Issue No. XL
 • Issue No. XXXIX
 • Issue No. 41/1
 • Issue No. 42/2
 • Issue No. 43/3
 • Issue No. 44/4
 • Issue No. 45/1
 • Issue No. 46/2
 • Issue No. 47/3
 • Issue No. 48/4
 • Issue No. 49/I
 • Issue No. 50/II
 • Issue No. 51/3
 • Issue No. 52/4
 • Issue No. 53/1
 • Issue No. 54/2
 • Issue No. 55/3
 • Issue No. 56/4
 • Issue No. 57/5
 • Issue No. 58/1
 • Issue No. 59/2
 • Issue No. 60/3
 • Issue No. 61/4
 • Issue No. 62/1
 • Issue No. 63/2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

The tradition of publishing a scientific journal by the Faculty of Law and Administration dates back to the very beginnings of the Faculty's history. Already in 1972, the first issue of "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji" ("The Research Bulletins of the Faculty of Law and Administration") appeared. The last issue of "Zeszyty" was No. 16 of 1993.

In 1996, after a short break, the scientific journal of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk was reactivated under a new title: "Gdańskie Studia Prawnicze" (Gdańsk Law Studies").

Individual volumes are primarily branch oriented. Scientific care over successive volumes includes the leading Chair in a given discipline of law. Since 2005, every five years, jubilee volumes have been published for the anniversaries of the founding of the Faculty of Law and Administration (1970). They contain publications of the Faculty's academic staff on topics that are the subject of their current research.

The "Gdańsk Legal Studies" consist of the works of independent scientific workers as well as the youngest adepts of science. The intention of the "GLS" Editorial Office is openness to scientific publications of authors representing not only the University of Gdańsk, but also other academic and research centers in Poland and abroad.

Tradycja wydawania w łasnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji. Seria - Prawo". Redaktorem Naukowym trzech pierwszych "Zeszytów" był doc. dr Mieczysław Okręglicki. Po nim funkcję Redaktora Naczelnego przejął prof. Marian Cieślak i pełnił ją do ostatniego wydania "Zeszytów" (nr 16 z 1993 r.).

W 1996 r., po krótkiej przerwie, doszło do reaktywacji periodyku naukowego Wydziału Prawa i Administracji UG, pod nowym tytułem: "Gdańskie Studia Prawnicze". Redaktorem Naczelnym "GSP" został prof. Kazimierz Kruczalak, który funkcję tę pełnił do śmierci. Uchwałą Rady Wydziału od 2002 r. Redaktorem Naczelnym "GSP" jest prof. dr hab. A. Szmyt.

Poszczególne tomy mają przede wszystkim charakter gałęziowy. Opiekę naukową nad kolejnymi tomami obejmuje Katedra wiodąca w danej dyscyplinie prawa. Od 2005 r. co pięć lat ukazują się tomy jubileuszowe z okazji kolejnych okrągłych i półokrągłych rocznic założenia Wydziału Prawa i Administracji (1970 r.). Zawierają publikacje pracowników naukowych Wydziału na tematy stanowiące przedmiot ich aktualnych badań.

Na "Gdańskie Studia Prawnicze" składają się prace samodzielnych pracowników naukowych, a także najmłodszych adeptów nauki. Intencją Redakcji "GSP" jest otwartość na publikacje naukowe autorów reprezentujących nie tylko Uniwersytet Gdański, ale także inne ośrodki akademickie i badawcze w Polsce i zagranicą.

Toggle Accessibility Mode