Security and Strategic Studies in Brno: An Attempt to Self-Reflection Cover Image

Bezpečnostní a strategická studia v Brně: pokus o sebereflexi
Security and Strategic Studies in Brno: An Attempt to Self-Reflection

Author(s): Kateřina Tvrdá, Josef Smolík
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Summary/Abstract: Centrum pre filantropiu n.o. bola zaregistrovaná v r. 2002 ako nezisková organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej poslaním je rozvoj filantropie a ob-čianskej spoločnosti. Svojimi aktivitami sa usilujeme o povzbudenie filantro-pického správania medzi jednotlivcami i firmami a posilňovanie občianskej spoločnosti. Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobro-voľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, ďalej podporo-vať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 356-360
  • Page Count: 5
  • Language: Czech