Discussion about the problem of prisonization based on our own research Cover Image

Dyskusja wokół problemu prizonizacji na kanwie badań własnych
Discussion about the problem of prisonization based on our own research

Author(s): Kamil Miszewski, Milena Miałkowska-Kozaryna
Subject(s): Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: kryzys psychologiczny; prizonizacja; zdrowie psychiczne skazanych; sprężystość psychiczna; lęk

Summary/Abstract: Przyjmując za Clemmerem (1940), że prizonizacja jest procesem adaptacji do warunków więzienia, który (zwłaszcza w przypadku więźniów długoterminowych) nieuchronnie wiąże się z negatywnymi zmianami zachodzącymi w funkcjonowaniu jednostki, autorzy badania postawili sobie za cel sprawdzenie: czy skazani na 25 lat pozbawienia wolności(N = 124) postrzegają izolację więzienną jako sytuację stresową (autorski kwestionariusz); jaki jest ich poziom lęku (STAI – kwestionariusz do badania lęku-cechy i lęku-stanu); jaki poziom sprężystości psychicznej charakteryzuję tę grupę skazanych (Skala Sprężystości Psychicznej w adaptacji Kaczmarka) oraz jak oceniają oni swoje zdrowie psychiczne (GHQ-28 – Kwestionariusz do Oceny Zdrowia Psychicznego wg Goldberga). Przeprowadzone badania potwierdzają częściowo tezę Clemmera – wraz z długością odbywania kary pozbawienia wolności skazani silniej odczuwają uwięzienie jako sytuację stresową,gorzej też oceniają własne zdrowie psychiczne. Równocześnie badania wykazały, że poziom lęku z czasem u takich osób ulega osłabieniu, a wzrasta ich sprężystość psychiczna, czyli umiejętność konstruktywnego radzenia sobie w niesprzyjających warunkach. Rację należałoby więc także przyznać oponentom Clemmera.

  • Issue Year: 19/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 319-335
  • Page Count: 17
  • Language: Polish