INDIVIDUALIZATION MODELS OF TEACHING USING EDUCATIONAL SOFTWARE – METHODOLOGICAL REALIZATION Cover Image

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈA НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА – МЕТОДИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА
INDIVIDUALIZATION MODELS OF TEACHING USING EDUCATIONAL SOFTWARE – METHODOLOGICAL REALIZATION

Author(s): Zoran Stanković
Subject(s): Education, Education and training
Published by: Универзитет у Нишу
Keywords: методика; индивидуализација наставе; дидактика медија; компјутерска настава; образовни софтвер

Summary/Abstract: Овај рад израђен је са тежњом осмишљавања савременог приступа наставном процесу, са циљем унапређивања и осавремењивања постојеће теорије и праксе, те је у функцији нужне реформе целокупног школства. Уопштено посматрано, рад је посвећен методичкој концепцији новог предло-женог модела наставног рада, насталог у оквиру модификације и методичке адаптације некадашњег Мајеровог (Meyer-Willner, G.) кибернетичког модела уче-ња у индивидуализованој настави. На основу научних дидактичких сазнања, конструисан је иновативни методички модел – мултимедијска наставна стратегија, заснована на интеграцији индивидуализацијских модела у образовни софтвер. Такође, у раду су представљени неки кључни сегменти, импликације, као и мето-дички поступак припреме и реализације поменуте мултимедијске стратегије.

  • Issue Year: XLIV/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 301-317
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian