CHARACTERISTICS OF THE FIRST INSTANCE LEGAL PROCEEDINGS FOR THE ANNULMENT OF THE DECISION OF LABOR CONTRACT TERMINATION Cover Image

ОСОБИНЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА КОД ПОНИШТАЈА РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ
CHARACTERISTICS OF THE FIRST INSTANCE LEGAL PROCEEDINGS FOR THE ANNULMENT OF THE DECISION OF LABOR CONTRACT TERMINATION

Author(s): Radoje Brković, Mirjana Popović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: pадно право; запослени; послодавац; отказ; тужба; судски поступак

Summary/Abstract: Спор ради поништаја решења о отказу представља један од индивидуалних радних спорова који је најчешћи у судској пракси. У нашем праву спорови из радних односа решавају се према општим правилима парничног поступка уз извесне специфичности које су прописане у посебној глави закона који уређује парнични поступак. Рад пред нама има за циљ да покаже колико су правила парничног поступка у овим споровима особена, да ли су довољна и делотворна за заштиту права у овим случајевима. Зато ће бити приказан пут правне заштите од подношења тужбе до закључења главне расправе са посебним освртом на ток поступка. Анализа приказаног поступка кроз законска решења и постојећу судску праксу показаће да су општа правила парничног поступка применљива на радне спорове, али да је највећи проблем њихова (не)делотворност.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 305-323
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian