The Issue of State and Development of the Prison System in 1989 in Czechoslovakia and the Territory of the Independent Czech Republic Cover Image

K problematice stavu a vývoje vězeňství po roce 1989 v Československu a na území samostatné České republiky
The Issue of State and Development of the Prison System in 1989 in Czechoslovakia and the Territory of the Independent Czech Republic

Author(s): Markéta Brunová
Subject(s): Penology
Published by: Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Keywords: prison; Czechoslovak prison; imprisonment in unconditional form; imprisonment; prison

Summary/Abstract: Otázky výkonu trestu odnětí svobody jako nejpřísnější z trestních sankcí, které jsou ukládány fyzickým osobám, představují soustavně aktuální problematiku. Současně je to problematika velmi zajímavá, protože trest odnětí svobody v jeho nepodmíněné podobě představuje nejuniverzálnější ze sankcí ukládaných fyzickým osobám, sankci nejpřísnější a prováděnou ve specifi ckých podmínkách výkonu trestu – v ústavech nebo ve věznicích. Je důležité mít na zřeteli, že česká a slovenská úprava mají společné kořeny, společná východiska, která pramení z několika desítek let trvajícího soužití obou národů v jednom státním celku. Je zajímavé poznávat základní východiska právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody, a to jak ty hmotněprávní (trestní), tak i procesní a v konečném důsledku i ty penologické – právní předpisy upravující přímo výkon trestu odnětí svobody, podzákonné či interní normy. Aktuální stav lze srovnávat, hodnotit, kriticky na něj nahlížet v kontextu sousední právní úpravy a v neposlední řadě mohou tyto úvahy směřovat i k pozitivní inspiraci a změnám právní úpravy formou návrhů de lege ferenda.

  • Issue Year: 5/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-15
  • Page Count: 9
  • Language: Czech