THE CONCURRENCE OF CRIMES AND THE PROBLEM OF ALTERNATIVE INTENT Cover Image

STICAJ KRIVIČNIH DELA I PROBLEM ALTERNATIVNOG UMIŠLJAJA
THE CONCURRENCE OF CRIMES AND THE PROBLEM OF ALTERNATIVE INTENT

Author(s): Slađana Jovanović
Subject(s): Criminal Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду
Keywords: dolus alternativus; alternativno ispoljavanje umišljaja; idealni sticaj; prividni idealni sticaj

Summary/Abstract: Problem sa kojim se susreće materijalno krivično pravo prilikom utvrđivanja krivične odgovornosti učinioca koji je preduzeo radnju izvršenja, postupajući sa takvim subjektivnim odnosom, oličenim u svesti o nastupanju dve ili više mogućih posledica, određenih po svojim obeležjima, pri čemu podjednako hoće, odnosno pristaje na nastupanje bilo koje od njih, isključujući mogućnost njihove kumulacije, u okviru teorije sticaja, našao je svoj odraz u kreiranju pravne konstrukcije, označene kao alternativno ispoljavanje umišljaja ili dolus alternativus. Na praktičnom planu, dodatni subjektivni element, u vidu alternativnog odnosa između predviđenih posledica, izazvao je polemiku oko načina kvalifikovanja ovakvih slučajeva, smeštenih na granici između jedinstva i pluraliteta krivičnih dela. Dolazi se do zaključka da rešenje treba tražiti na planu odnosa između idealnog i prividnog idealnog sticaja, u zavisnosti od konkretnih oblika ispoljavanja alternativnog umišljaja.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 50-67
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian