"Zlaté rybičky" aneb jde platit náhradu škody za res nullius?
"Gold fish" or is it possible to compensate for res nullius?

Author(s): Jaroslav Knotek
Subject(s): Constitutional Law, Civil Law
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: res nullius; Act No. 115/2000 Coll.; amendment;compensation for damage; protected animals;

Summary/Abstract: S účinností od 14. dubna tohoto roku došlo k významově poměrně zásadní novelizaci zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobe­ných vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve zně­ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o náhradách). V čem lze význam této novely provedené v rám­ci zákona č. 130/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvise­jících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen novela) spatřovat? Nota bene, jde-li o novelu spočívající v do­plnění všeho všudy sedmi slov do stávajícího zákona o náhradách? Je to právě v samé podstatě provedené novely, která výrazně vybočuje z dosavadních manti­nelů zákona o náhradách a možná nejen jich.

  • Issue Year: 14/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 293-296
  • Page Count: 4
  • Language: Czech