Attitude towards and Confidence in Church among Citizens of Serbia Cover Image

Stav i poverenje prema crkvi kod građana Srbije
Attitude towards and Confidence in Church among Citizens of Serbia

Author(s): Andrijana Maksimović, Aleksandar Petrov
Subject(s): Rural and urban sociology, Sociobiology, Sociology of Culture
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: stav prema crkvi; poverenje u crkvu; obrazovanje; pol; selo/grad; religijske konfesije; građani Srbije;

Summary/Abstract: Proces sekularizacije je učinio da klasična religioznost izgubi svoju tradicionalno dominantnu poziciju. Tu poziciju preuzimaju oblici tzv. svetovne religioznosti. Prema našem mišljenju, svetovna religioznost nije prepoznata u Srbiji kao religioznost postmodernog doba, već pre kao oblik prilagođenosti religije uslovima postmodernizma. Otuda smatramo da je klasična religioznost u Srbiji i dalje dominantna. Stav i poverenje prema crkvi upravo tumačimo kao konvencionalnu religioznost. Stav i poverenje prema crkvi sagledavamo kroz dva pitanja. Prvo pitanje meri stav prema crkvi kroz dvovalentno izražavanje stava o tome da li crkva daje odgovore na moralna pitanja, duhovne potrebe, porodične i socijalne probleme. Drugo pitanje tiče se poverenja u crkvu. Oba pitanja smo merili u odnosu na obrazovanje, pol, na relaciji ruralno/urbano i u odnosu na pripadnost religijskim konfesijama. U radu smo se oslanjali na analizu sekundarnih podataka EVS-­a (European Value Study) na bazi anketne metode u svim državama Evrope. Hipoteze od kojih smo pošli u radu bile su da se sa povećanjem nivoa obrazovanja smanjuje stepen poverenja u crkvu a da je stav prema crkvi negativniji, da je kod žena pozitivniji stav prema crkvi i veće poverenje nego kod muškaraca, da je viši stepen poverenja i pozitivniji stav prema crkvi u selu nego u gradu i da je viši stepen poverenja i pozitivan stav prema crkvi, odnosno prema verskim zajednicama, kod muslimana nego kod pravoslavaca, katolika i protestanata. Teorijski, naše pretpostavke su zasnovane na teoriji sekularizacije. U tom smislu, društvene promene su umanjile uticaj religije u društvu, a na pojedince se deluje mehanizmima profanog društva. Fokusirali smo se na građane Srbije, gde su uticaji tranzicije poziciju religije učinili složenijom.

  • Issue Year: VIII/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 85-104
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian