GESTALT RELATIONAL APPROACH IN WORKING WITH PARTNER CRISIS IN TODAY'S TIME Cover Image

GEŠTALT RELACIONI PRISTUP U RADU SA PARTNERSKIM KRIZAMA U DANAŠNJEM VREMENU
GESTALT RELATIONAL APPROACH IN WORKING WITH PARTNER CRISIS IN TODAY'S TIME

Author(s): Dušanka Jovanović, Marija Krivačić, Dragana Ilić
Subject(s): Psychology
Published by: Srpsko udruženje za Geštalt psihoterapiju
Keywords: partnerska terapija; mladi parovi; savremeno doba; telo; anksioznost; relacioni pristup

Summary/Abstract: Cilj ovog rada je sagledavanje značaja relacionog pristupa u radu sa parovimau kontekstu današnjeg vremena. Iskustva terapeuta u radu sa parom pokazuju da je sveviše mladih parova koji dolaze na terapiju i da su oni nepodržani i nespremni da prorađuju i razumeju konflikt i dinamiku krize sa kojom dolaze. Kako bismo razumeli iskustvodinamike mladih parova neophodno je da ga sagledamo u kontekstu današnjeg vremena,njegovih specifičnosti i uticaja koje ono donosi. Usled gubitka jasnih društvenih orijentira i vrednosti, mladi ljudi su bez stabilne pozadine i ukorenjenosti, nesvesni svojihdubokih strahova i anksioznosti. Tragaju za snažnim uzbuđenjima i brzim oslobađanjemtenzije, otuđeni od tela i svojih autentičnih potreba. U današnjem vremenu interneta, sajber i virtuelnih prostora funkcionisanja, mladi pokušavaju da nađu rešenje u življenjuiluzije pripadanja odnosima. Ovi problemi se posebno manifestuju u odnosima mladihparova. Rizici pripadanja, intimnosti i bivanja sa drugim najveći su u ljubavnim partnerskim odnosima. Možemo reći da je cilj terapije danas da podrži parove da rizikuju i gradeiskustvo pripadanja u relacionom polju para. Fokus terapije je na samoregulaciji selfa urelacionom prostoru, posebno kroz rad na telu i desenzitizaciji kao odbrani od anksioznosti. Na ovaj način, partneri stiču iskustvo redefinisanja partnerskog odnosa ka sigurnosti ipodržanog bivanja jednog sa drugim u buberovskom Ja-Ti odnosu.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 6
  • Page Range: 23-28
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian