ASSEMBLING THE POST-SOCIALIST MARKETPLACE: TRANSITIONS AND REGENERATION PROJECTS AT THE CENTRAL PAZAR OF SOFIA Cover Image

СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА
ASSEMBLING THE POST-SOCIALIST MARKETPLACE: TRANSITIONS AND REGENERATION PROJECTS AT THE CENTRAL PAZAR OF SOFIA

Author(s): Nikola Venkov
Subject(s): Social history, Recent History (1900 till today), Culture and social structure
Published by: Институт за етнологија и антропологија, Универзиетет »Св. Кирил и Методиј«
Keywords: Social history; Post-socialism; Socialism; Marketplaces; Urban regeneration; Urban planning; Urban marginality

Summary/Abstract: Потпирајќи се на антрополошки пристап што ги поврзува социјалистичкиот, раниот постсоцијалистички и современиот потрошувачки капиталистички период во Бугарија, овој труд ги анализира транзициите на едно урбано место. Женскиот пазар е централен пазар во Софија, обележје на едновековно постоење, каде што активностите во 1990-тите процветаа заедно со падот на социјалистичката економија. Следејќи ги траекториите на неговите трансформации од 1970-тите до 2014 година, создадена е слика за еден комплексен општествен свет, длабоко испреплетен со динамичните политички, општествени, економски, како и дискурзивни контексти на постсоцијалистичкото општество. Паралелно следам како овие значителни динамики прават некои урбани политики да изгледаат разумни, а други не. Од крајот на 1970-тите беа планирани голем број проекти за реконструкција на Женскиот пазар. Разгледувањето на овие планови ни овозможува да видиме како во текот на кус временски период доминантните урбани вредности и идеалите за пазарот се менуваат многупати. Проектите за урбаното обновување се условени одговори на недостатоците од урбан простор, како што субјективно се перципираат од технократските елити и хегемонистичкото јавно мислење. Опишувам дека, како резултат на ова, во 21 век во Софија нема повеќе место за урбан простор што се грижи за потребите на најсиромашните и маргинализираните.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 17
  • Page Range: 228-278
  • Page Count: 51
  • Language: Macedonian