Wartość estetyczna określenia odcienia czerwieni w obrazie językowym świata Adama Mickiewicza Cover Image

Эстетическая значимость цветообозначений красного тона в языковой картине мира А. Мицкевича
Wartość estetyczna określenia odcienia czerwieni w obrazie językowym świata Adama Mickiewicza

Author(s): Roza Alimpieva
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Eastern Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Summary/Abstract: Podjęty w niniejszym artykule opis poetyki Adama Mickiewicza opiera się na bogatym materiale zarówno w warstwie leksykalnej, jak i gramatycznej. Najbardziej ścisłe związki semantyczne określenia odcie­ nia czerwieni ujawniają się w mikropolu „człowiek” i jego segmentach „twarz”, „wargi” itd. Z nimi koreluje reprezentacja odcienia czerwieni jako koloru przedmiotów i zjawisk flory i fauny. Analiza pod tym kątem wykazała, że myślenie poetyckie Adama Mickiewicza o odcieniu czer­ wieni realizuje się w jego poetyce w ścisłym związku z innymi koloro­ wymi i niekolorowymi fragmentami tego systemu.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: VIII
  • Page Range: 245-255
  • Page Count: 11
  • Language: Russian