Pension benefits from employee capital plans Cover Image

Świadczenia z pracowniczych planów kapitałowych
Pension benefits from employee capital plans

Author(s): Sebastian Jakubowski
Subject(s): Business Economy / Management, Law on Economics
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: pension;pension benefit;pension market;Employee Capital Plan;pension security

Summary/Abstract: Artykuł zawiera szczegółową analizę ustawowych form wypłat środków z rachunku uczestnika pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Pierwszym celem artykułu jest wyodrębnienie dopuszczalnych przez prawo form wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Drugim celem jest ustalenie, czy poszczególne formy wypłat z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego negatywnymi finansowymi skutkami. Ustawa o PPK przewiduje kilka sposobów wypłaty środków z rachunku w pracowniczym planie kapitałowym. Podstawową przesłanką dokonania wypłaty przez uczestnika jest osiągnięcie przez niego 60. roku życia. W tym przypadku może on dokonać wypłaty w formie: wypłaty w ratach, wypłaty jednorazowej, renty dożywotniej, świadczenia małżeńskiego, wypłaty transferowej na lokatę oszczędnościową lub terminową. Drugą przesłanką dokonania wypłaty przez uczestnika jest poważne zachorowanie. W tym przypadku nie jest konieczne, aby uczestnik PPK ukończył 60. rok życia. Trzecią przesłanką dokonania wypłaty jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Wypłata dokonywana jest wówczas w celu pokrycia wkładu własnego. Prawo do takiej wypłaty mają tylko uczestnicy, którzy nie ukończyli 45. roku życia. Aby ustalić, czy poszczególne formy wypłat z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego finansowymi konsekwencjami, należy zastosować metodę ekonomicznej analizy prawa prowadzonej na poziomie mikro. By virtue of the Act of 4 October 2018 on employee capital plans, Poland is implementing a new form of the occupational pension program. All entities employing at least one employee will be obliged to introduce an Employee Capital Plan (ECP). At the same time, all employees who are subject to compulsory retirement and pension insurances in Poland will have to choose if they want to opt-out from the ECP. Thus, Employee Capital Plans are supposed to be a common, voluntary and private long-term saving system for employees. The officially declared purpose of the implementation of ECP is to increase the financial security of participants during the retirement period. The key element for achieving this goal is the pension benefit from the ECP. The main purpose of this article is to describe the forms of pension benefits from ECP. The second goal is the evaluation of protection provided by participation in ECP. This part of the analysis is focused on individual longevity risk and its negative financial impact for individual members of ECP. The primary premise to get the ECP pension benefit is reaching the age of 60. This allows the individual member of the ECP to choose the preferred form of ECP pension benefit. The legal forms of ECP pension benefits are payment in instalments, a single payment, annuity, marriage benefit, transfer payment. The secondary premise to get ECP benefit is a serious illness. Participant does not have to be 60 years old to be entitled to this benefit. The tertiary premise for the ECP benefit is taking out a mortgage. This legal form of ECP benefit is limited only to individual participants who are not older than 45 years. The study is based on the method of economic analysis of law.

  • Issue Year: 2/2019
  • Issue No: 32
  • Page Range: 97-115
  • Page Count: 19
  • Language: Polish