Evolution of Open Pension Funds Investment in Bonds – The Legal, Financial and Economic Issues Cover Image

Ewolucja lokat OFE w dłużne papiery wartościowe – zagadnienia prawne, finansowe i ekonomiczne
Evolution of Open Pension Funds Investment in Bonds – The Legal, Financial and Economic Issues

Author(s): Sebastian Jakubowski
Subject(s): Law on Economics
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: OFE; rynek emerytalny; obligacje; fundusz emerytalny

Summary/Abstract: Ostatnia przeprowadzona reforma emerytalna z 2014 r. zdecydowała o kształcie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Jednym z jej kluczowych elementów była radykalna zmiana limitów lokacyjnych ciążących na OFE. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zliberalizowała limity lokacyjne ciążące na OFE, ale jednocześnie wprowadziła zakaz inwestycji aktywów OFE w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju „Programu Budowy Kapitału Polaków” i zapowiedź przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne otwarte polskich akcji (FIO) działające w ramach rynku IKZE będzie miało dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla polityki lokacyjnej przekształconych funduszy emerytalnych. Celem artykułu jest analiza dotychczasowej ewolucji lokat OFE w dłużne papiery wartościowe z prawnego, finansowego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Tak określony cel badawczy wymusza zastosowanie metody ekonomicznej analizy prawa.

  • Issue Year: 9/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 54-69
  • Page Count: 16
  • Language: Polish