Homosexual parenthood in children’s literature Cover Image

Homosexual parenthood in children’s literature
Homosexual parenthood in children’s literature

Author(s): Miroslav Jindra
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: homosexuality; children; same-sex parenthood; homoseksualizm; dzieci; homoseksualne rodzicielstwo

Summary/Abstract: Homosexuality in children’s literature is still a controversial topic in many countries of the world. Not only are people afraid to talk about this theme with children, they do not know how. The history of this topic in children’s literature dates back to the 80s of the 20th century, when the first books were published. In 20th century, human society went through many changes which were reflected in all the fields of art (theatre, fine arts, literature, etc.). Writers had a need to familiarise children readers with ‘taboo topics’ such as homosexuality, death, drugs, etc. They wanted to introduce homosexuals as ordinary men and women, who live their own lives with their joys and worries. Today, we can find three main themes in children’s literature: coming out, the life of homosexuals and homosexual parenthood. Each theme has its own specifics and typical reader age group of children or youth. This characterisation can help us to deeper identify the topic. The literature offers children and youth better and easier cognition of the world with its differences. The aim is to learn about the history of homosexuality in children’s literature and go deeper into its individual themes, especially homosexual parenthood. Children need to know everything about life and have no taboos. Why are we afraid to talk about it? // Homoseksualizm w literaturze dziecięcej jest wciąż kontrowersyjnym tematem w wielu krajach świata. Ludzie nie tylko boją się mówić o tym temacie z dziećmi, ale nie wiedzą jak. Historia zagadnienia w literaturze dla dzieci sięga lat 80. XX wieku, kiedy opublikowano pierwsze książki na ten temat. W XX wieku społeczeństwo ludzkie przechodziło wiele zmian, które znalazły odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach sztuki (teatr, sztuki piękne, literatura itp.). Pisarze musieli zapoznać dzieci z „tematami tabu”, takimi jak homoseksualizm, śmierć, narkotyki itp. Chcieli zaprezentować homoseksualistów jako zwykłych mężczyzn i kobiety, którzy żyją własnym życiem, z ich radościami i zmartwieniami. Dzisiaj możemy znaleźć trzy główne wątki związane z omawianym zagadnienim w literaturze dziecięcej: ujawnianie się, życie homoseksualistów i homoseksualne rodzicielstwo. Każdy z nich ma swoją specyfikę i typową grupę wiekową dziecięcych lub młodzieżowych odbiorców. Przedstawiona charakterystyka może pomóc w podjęciu pogłębionej identyfikacji tematyki utworów. Literatura oferuje dzieciom i młodzieży lepsze i łatwiejsze poznanie świata z jego różnicami. Celem artykułu jest poznanie historii homoseksualizmu w literaturze dziecięcej oraz zagłębienie się w tematykę poszczególnych utworów, zwłaszcza dotyczących homoseksualnego rodzicielstwa. Dzieci muszą wiedzieć wszystko o życiu i nie mieć tabu. Dlaczego boimy się o tym porozmawiać?

  • Issue Year: 28/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-124
  • Page Count: 20
  • Language: English