Garlieb Helwig Merkel: The National Movement in Latvia in the Nineteenth Century - National Heroes and Rituals Cover Image

Garlieb Helwig Merkel: The National Movement in Latvia in the Nineteenth Century - National Heroes and Rituals
Garlieb Helwig Merkel: The National Movement in Latvia in the Nineteenth Century - National Heroes and Rituals

Author(s): Deniss Hanovs
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Social history, Social development, Sociology of Culture, 19th Century, Period(s) of Nation Building
Published by: Latvijas Kultūras akadēmija
Keywords: Garlieb Helwig Merkel; national movement; 19th century; national heroes; rituals; nation-building period; culture;

Summary/Abstract: Naciju veidošanas process Eiropā liecina par dažādu valstu kultūru sav-starpejiem sakariem. Baltijas reģions iesaistījās nacionālā ideoloģijā 19. gs. otrā pose. So procesu stimulēja izglītības līmeņa celšanās, ko atbalstīja baltvācu apgaismbas perioda pārstāvji, arī G. H. Merķelis. Viņa darbība 18. gadsimtā bija 17. gadsimta vācbaltiešu uzskatu un sacerējumu turpinājums. Latviešu un tgaunu zemnieku stāvoklis un reformu nepieciešamība - šie ir 18. gs. apgais-motaju pārstāvju centrālie temati. 19. gs. otrā pusē izglītības un sociālās emancipācijas procesu attīstīja jau latviešu inteliģences un vidusšķiras pārstāvji, kas definēja nacionālās kustībai mērķus. Latviešu nācijas veidošanās noritēja, attīstot nacionālo ideoloģiju, simbo liku un veidojot nacionālos varoņus, kultūras atmiņu. G. H. Merķeļa darbība, viņa sacerējumi un viņa saistība ar Krievijas impēri-jas reformu tradīciju integrēja šo vācbaltiešu literātu latviešu nacionālā kustībā G. H. Merķeļa interese par latviešu vēsturi un tradīcijām, valodu un folkloru, bel galvenais - par latviešu izcelsmi un viņu cīņa pret vācu bruņiniekiem - šk aspekti veidoja G. H. Merķeli kā ideālo tēlu latviešu nacionālās kustības ideoloģijai. G. H. Merķeļa loma nācijas veidošanā bija nacionālās atmiņas glābējs, kas aizstāvēja latviešu kultūras nozīmi un veidoja idealizētu latviešu tēlu. Nacionālās kustības laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868-1906) aktīvi integrējc G. H. Merķeli savā darbībā, savienojot nacionālās ideoloģijas mērķus ar tc leģitimāciju no pagātnes, no 18. gadsimta. Baltijas intelektuālās elites puses. G H. Merķeļa tēls laikrakstā ir latviešu pārstāvis Eiropas kultūrā, viņu aizstāvis un nācijas attīstības pareģis.

  • Issue Year: 1/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-28
  • Page Count: 20
  • Language: English