Why Bosnian Church was not Bogomil? Krstjani (mystics) vs Bogomil (dualists) Cover Image
  • Price 3.00 €

Zašto Crkva bosanska nije bila Bogomilska? Kr’stjani (mistici) vs Bogomili (dualisti)
Why Bosnian Church was not Bogomil? Krstjani (mystics) vs Bogomil (dualists)

Author(s): Amer Dardagan
Subject(s): Christian Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: dualism; moderate and harsh dualism; Gnosticism; Manichaeism; Bogomilism; mysticism; ordo de Drugonthia; ordo de Bulgaria; ordo de Sclavonia; Church of the Bosnian; true religion Bosnian; krstjani;

Summary/Abstract: Rad na jednostavan i pregledan način kritički razmatra u nauci odbačeno uvjerenje da su Crkva bosanska i njeni sljedbenici doktrinalno i organizacijski pripadali dualističkoj sekti bogomilstva. Istraživanje je vršeno uporednom analizom osnovnih dualističkih postulata gnosticizma, manihejstva i bogumilstva sa jedne strane i dostupnih domaćih izvora Crkve bosanske sa druge. Važnost rada se ogleda u konciznoj i detaljnoj naučnoj argumentaciji koja ide u prilog razbijanja mita o „bogumilskoj Crkvi bosanskoj‟, istovremeno nudeći jednu novu naučnu tezu o vjersko-doktrinološkoj pripadnosti bosanske vjere i bosanskih kr’stjana. U prvom djelu, rad se bavi problematikom oštrog i umjerenog dualizma, sa posebnim osvrtom na neognostičke, neomanihejske i bogomilske zajednice na Balkanu. U drugom dijelu daju se osnovne premise krš ćanskog misticizma, te se nastoji ukazati na njegovu fi - lozofsko-teološku kompatibilnost sa učenjima Crkve bosanske, gdje se po prvi put objašnjava fenomen imena „kr’stjani‟ analizom istog u odnosu na mističnu uniju („unio mystica‟).

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 50
  • Page Range: 175-192
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian