Git || gites in light of lexicographical and lexicological data Cover Image
  • Price 3.00 €

Git ||gites w świetle danych leksykografi cznych i leksykologicznych
Git || gites in light of lexicographical and lexicological data

Author(s): Kacper Kardas
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Nie znajdujemy dotąd w dorobku polskiego językoznawstwa opracowania, które jasno wskazałoby, kiedy i jak wyraz ten zaczął funkcjonować w polszczyźnie, nie mówiąc o zbiorczym wyłożeniu pozostałych ważnych z leksykologicznego punktu widzenia informacji o nim (tj. pełnej etymologii, typowych kolokacji, związków składniowych itd.). Jak każda naukowa luka, także i ta domaga się uzupełnienia, dlatego też przedmiotem niniejszej pracy będzie charakterystyka leksykologiczna wyrazu git, zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i synchronicznym (tj. współczesnych zakresów użycia i obserwowalnych w potocznym leksykonie jego słowotwórczych pochodnych). Nakreśliwszy ją, pozostawimy rozwikłanie wysuniętej powyżej wątpliwości w gestii samego czytelnika i wniosków, które wyciągnie z lektury, ufając zresztą, że nie będzie to jedyne zastosowanie, które znajdą przedstawione w pracy informacje.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 03
  • Page Range: 97-108
  • Page Count: 12
  • Language: Polish