One theory – two research inspirations: A report from the research carried out with using theoretical and methodological approach of Howard E. Gruber Cover Image

Jedna teoria – dwie inspiracje badawcze. Relacje z badań prowadzonych z wykorzystaniem podejścia teoretyczno-metodologicznego Howarda E. Grubera
One theory – two research inspirations: A report from the research carried out with using theoretical and methodological approach of Howard E. Gruber

Author(s): Zofia Okraj, Monika Modrzejewska-Świgulska
Subject(s): Education, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: theory of H. E. Gruber; students’ education process; Polish female directors; academic teachers; proces kształcenia studentów; polskie reżyserki; nauczyciele akademiccy

Summary/Abstract: The aim of this article is to present the main thesis of the theory: The Evolving Systems Approach to Creative Work developed by an American psychologist Howard E. Gruber and his co-workers and students. The authors of the study, inspired by this approach, use it in their individually carried out research to outline the theoretical framework of it, define study cases and draft explanations and interpretations of the experiences of the researched persons in individually conducted research on the creative work of Polish female directors and academic teachers implementing new didactic solutions into the students’ education process. The authors present in the article excerpts of the report on the process of analysis and interpretation of data from qualitative interviews and analysis of documents related to creative work of the research participants. // Celem opracowania jest przedstawienie głównych założeń teorii The Evolving Systems Approach to Creative Work wypracowanego przez amerykańskiego psychologa Howarda E. Grubera i jego współpracowników oraz uczniów. Autorki opracowania zainspirowane tym podejściem wykorzystują je w swoich badaniach do nakreślenia ram teoretycznych, zdefiniowania przypadków oraz wyjaśnienia i interpretacji doświadczeń badanych osób w prowadzonych indywidualnie badaniach, dotyczących twórczej pracy polskich reżyserek i nauczycieli akademickich wdrażających nowe rozwiązania dydaktyczne do procesu kształcenia ze studentami. Autorki przedstawiają w artykule fragmenty relacji z procesu analizy i interpretacji danych pochodzących z wywiadów jakościowych oraz analizy dokumentów związanych z twórczą pracą badanych osób.

  • Issue Year: 7/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 159-182
  • Page Count: 24
  • Language: Polish