Archaeological Culture and Flint Industry in the Light of Exploring the Neolithic in Poland Cover Image

Archäologische Kultur und Feuersteinindustrie im Lichte der Erforschungen über das Neolithikum polnischen Boden
Archaeological Culture and Flint Industry in the Light of Exploring the Neolithic in Poland

Author(s): Bogdan Balcer
Subject(s): Archaeology, Cultural history, Social history, Ancient World, Social development
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Paleolithic; Neolithic; ceramics; flint; archaeology; flint exploitation; flint crafts; Poland;

Summary/Abstract: U zbirkama iz paleolitskog i neolitskog doba često je medu nalazima 100 postotna zastupljenost kremenog materijala, dok u neolitskom dobu najveću ulogu igra keramička roba. U ovom dobu postoji čitav mozaik neolitskih kultura u Poljskoj (kulture grupe linearno-trakaste keramike — LBK, kulturne grupe iz ciklusa Lengvel-Polgar-LPZ, kultura Jjevkastih pehara-TRB, kultura kuglastih amfora- KAK i dr.l, ali tek prije 20 godina je počela ozbiljna obrada njihovih kremenih izrađevina. Potrebno je bolje definisati šta od kremene industrije pripada svakoj od neolitskih kultura i ovdje je načinjen jedan od uvodnih pokušaja u tom pogledu. Autor daje, prije svega, nekoliko prethodnih napomena: — slojevi kremena su naročito zastupljeni na južnim visoravnima Poljske; — kremena industrija u neolitskim nalazištima se promatra ili kao zanatski proizvod ili kao taksonometrijsko jedinstvo u sistematici arheoloških nalaza; — u formalnom pogledu, uz mikrolitske (dužina do 3 cm) i makrolitske (dužina 10—30 cm), autor uzima u obzir mediolitske (dužina 3—10 cm) izrađevine; — u razvoju kremene industrije mogu se razlikovati četiri faze: 1. uvodna obrada, 2. izrada polufabrikata, 3. konačna obrada artefakala i 4. poboljšanje ili prerada gotovih izrađevina. Izučavanje mjesta eksploatacije (kremene jame i si.) pripada prvoj fazi obrade; u naseljima se obično sreću polusirovine, polufabrikati i u naselju upotrebljavana oruđa (io je i najveća mogućnost izučavania kremenih izrađevina), a u nekropolama i pojedinačnim grobovima se mogu naći samo selekcionirane kremene izrađevine.

  • Issue Year: 1990
  • Issue No: 28
  • Page Range: 125-142
  • Page Count: 18
  • Language: German