THE IMPORTANCE AND ROLE OF PHILOSOPHY IN ISLAM Cover Image

ZNAČENJE I ULOGA FILOZOFIJE U ISLAMU
THE IMPORTANCE AND ROLE OF PHILOSOPHY IN ISLAM

Author(s): Seyyed Hossein Nasr
Contributor(s): Muamer Jusić (Translator), Rusmir Šadić (Translator)
Subject(s): History of Philosophy, Islam studies, Middle-East Philosophy
Published by: Logos – Centar za kulturu I edukaciju
Keywords: Philosophy; Islam; falsafa; zofija;

Summary/Abstract: Kao što je već spomenuto u prethodnom poglavlju, danas se riječ filozofija upotrebljava u različitim terminima u zapadnim jezicima, tako da, diskutujući o značenju i ulozi filozofije u islamu, moramo se prije svega, okrenuti egzaktnom značenju koje korespondira ovom terminu u arapskom jeziku, a to su falsafa i hikma, kao i osvrnuti se na strukturu islama u njegovoj biti i historijskom razvoju njegovog odnosa sa filozofijom. Koncept islama je hijerarhijski, kada se promišlja u njegovoj ukupnoj realnosti, kao i na način na koji se sam manifestovao kroz historiju. Objava u islamu posjeduje u samoj svojoj biti nekoliko dimenzija i objavljena je čovječanstvu na temeljnim stubovima islama, imana i ihsana (pokornosti, vjere i vrline), a iz druge perspektive na Zakonu (sharia’), Putu (tariqa), Istini (Haqiqa). Kada govorimo o ulozi filozofije u islamu, prije svega moramo se zapitati s kojim aspektom i dimenzijom islama se bavimo.

  • Issue Year: 2/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 169-184
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian