In and Out, or the Memoir’s Many Points of View 

[Na zewnątrz i wewnątrz. Wielość punktów widzenia w pamiętniku] Cover Image

In and Out, or the Memoir’s Many Points of View
In and Out, or the Memoir’s Many Points of View [Na zewnątrz i wewnątrz. Wielość punktów widzenia w pamiętniku]

Author(s): Robert Kusek
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: pamiętnik; tryb; fokalizacja; wykładniki genologiczne; Gérard Genette; memoir; mode; focalization; generic indexes; Gérard Genette

Summary/Abstract: The aim of this paper is to investigate the concept of the point of view with regard to the genre of memoir. Having provided a brief discussion of the genre’s poetics and various, often conflicting attempts at establishing its generic indexes as well as its generic identity, the paper will examine several contemporary specimens of the memoir and will try to identify the occurrence of Ge´rard Genette’s modal triad (i.e. internal focalization, external focalization, and zero focalization) in their respective narratives. What is more, the paper will attempt to conclude whether such a narratological category as “mode” can be considered a generative tool as far as the memoir’s genology is concerned and, if so, what overall implications this recognition might have for understanding the memoir’s poetics and its traditional understanding as a genre of non-fiction. Artykuł podejmuje problematykę punktu widzenia w pamiętniku. Po wstępnych ustaleniach dotyczących poetyki gatunku i omówieniu licznych, często sprzecznych, prób określenia jego gatunkowych wykładników, badam jego współczesne realizacje, wykorzystując do analizy triadyczny model trybów narracji Gérarda Genette’a (fokalizacja wewnętrzna, zewnętrzna i zerowa). Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy kategorię trybu uznać należy za operacyjną w odniesieniu do specyfiki gatunkowej pamiętnika i jakie konsekwencje ma jej zastosowanie dla tradycyjnych ujęć pamiętnika jako gatunku niefikcjonalnego.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 8 (11)
  • Page Range: 099-111
  • Page Count: 13
  • Language: English