Modernization of Russia: European Vector Cover Image

Модернизация России: Европейский вектор
Modernization of Russia: European Vector

Author(s): Władimir Komarowski, Peter Kremer
Subject(s): History of European Union, EU-Accession / EU-DEvelopment, Globalization
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Russia; modernization; globalization; EU; Rosja; modernizacja; globalizacja; UE

Summary/Abstract: The article notes that globalization brings not only the economies of different countries, but also creates certain prerequisites for the formation of global ethics is already indicated by a consensus on a number of key humanitarian values, values which represent a synthesis of East and West. Russia is certainly a European country, which, however, has a considerable territory in Asia, which is a formal obstacle to its eventual entry into the EU. In this regard, it’s necessary to find a form of “privileged partnership” with it, which would provide “a pan-European unity”. Despite the fact that now in Russian society and in the West, dominated by very different sentiments, the confrontation between Russia and Europe end sooner or later. For both sides, cooperation is no alternative. // Globalizacja, zdaniem autorów artykułu, zbliża nie tylko gospodarki różnych państw, ale stwarza określone przesłanki na rzecz stworzenia systemu globalnej etyki, czego dowodem jest kształtowanie się konsensusu w odniesieniu do szeregu kwestii związanych z wartościami humanitarnymi, które reprezentują syntezę Zachodu i Wschodu. Rosja jest niewątpliwie państwem europejskim, której jednak znaczna część położona jest w Azji, co jest formalną przeszkodą na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. W związku z tym obydwie strony muszą wypracować jakąś formę „uprzywilejowanego partnerstwa”, które zagwarantuje „paneuropejską jedność”. Mimo tego, że nastroje społeczne w Rosji i na Zachodzie nie sprzyjają zbliżeniu, konfrontacja pomiędzy Rosją i Europą zakończy się prędzej czy później. Dla dwustronnej współpracy nie ma bowiem alternatywy.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 5
  • Page Range: 17-24
  • Page Count: 8
  • Language: Russian