Publication of the results od examinations and other tests with given students' album numbers in the light of the provisions on the protection of personal data Cover Image

Publikowanie wyników kolokwiów, egzaminów i innych sprawdzianów z podanymi numerami albumów studentów w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Publication of the results od examinations and other tests with given students' album numbers in the light of the provisions on the protection of personal data

Author(s): Anna Maciąg
Subject(s): Social Sciences, Education, Sociology, Adult Education, Higher Education
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: students' album number;publishing the results of the colloquia;the protection of personal data;administrative facility

Summary/Abstract: Cel badań. Celem badań jest ustalenie czy publikowanie na publicznych stronach wydziałowych wyników kolokwiów, egzaminów, kartkówek w powiązaniu z numerami albumów studentów narusza ochronę ich danych osobowych.Metody badań. Badania oparte zostały na interpretacji stanu prawnego z uwzględnieniem prawa powszechnie obowiązującego krajowego i unijnego, jak i prawa wewnętrznego –zakładowego, a także empirycznej analizie konkretnego przypadku, tj. systemu USOSweb Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.Wyniki badań. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w określonych warunkach, tzn. w sytuacji, gdy po wpisaniu numeru albumu do katalogu systemu USOSweb pojawia się imię (imiona) i nazwisko studenta, któremu numer albumu jest przypisany, publikowanie wyników kolokwiów, egzaminów, czy innych sprawdzianów w powiązaniu z jego numerem albumu – bez jego zgody – jest naruszeniem ochrony danych osobowych.Ograniczenie badań. Badania przeprowadzone zostały na przykładzie jednego systemu USOSweb. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień 28 grudnia 2017 r.Zastosowanie badań. Badania uwzględniły przypadek jednego systemu, jednakże sama formuła naruszeń, jaka została poddana badaniom, możliwa jest do wielokrotnego zastosowania. Problem, jaki dostrzeżono dotyka wiele zakładów administracyjnych i innych instytucji. Przedstawione rozwiązania w obecnej sytuacji są uniwersalne.Wnioski. Pewne tradycje wpływały na fakt, iż wyniki kolokwiów, egzaminów i ocen publikowano na stronach wydziałowych. Analiza takich działań pod kątem ochrony danych osobowych wskazuje jednak, że działania takie mogą naruszać (i często naruszają) przysługujące studentom prawa osobowe. W świetle przepisów unijnych obowiązujących od 25 maja 2018 r. mogą się więc i stawać bezpośrednią podstawą do wysuwanych przez studentów w stosunku do administratorów danych roszczeń sądowych.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 8
  • Page Range: 91-100
  • Page Count: 10
  • Language: Polish