The Old Bulgarian language as literary and folk in the arеal aspect Cover Image
  • Price 3.00 €

Старобългарският език като книжовен и народен в ареален аспект
The Old Bulgarian language as literary and folk in the arеal aspect

Author(s): Ivan Duridanov
Subject(s): Language studies
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 1979
  • Issue No: 2
  • Page Range: 12-22
  • Page Count: 11
  • Language: Bulgarian