Does the Critique of Computational Theory of Mind Imply the Negation of Its Material Nature? Cover Image

Komputacjonizm a materializm: czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury?
Does the Critique of Computational Theory of Mind Imply the Negation of Its Material Nature?

Author(s): Szymon Paweł Dziczek
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: brain; mind; computational theory; materialism; emergentism

Summary/Abstract: Obliczeniowa teoria umysłu wywarła znaczący wpływ na kształt współczesnej filozofii zajmującej się tym fenomenem. Dopuszczenie możliwości algorytmizacji ludzkich procesów umysłowych pociąga za sobą konsekwencje zarówno w postrzeganiu umysłu pod kątem funkcjonalnym, jak i treściowym. Generuje to również pytanie o naturę tychże procesów. Odradza się tym samym znany z tradycji filozofii kontynentalnej problem relacji ciało-umysł. Odrzucenie kartezjańskiego dualizmu doprowadziło wielu przedstawicieli kognitywnego nurtu do przeświadczenia, że źródeł naszych treści mentalnych poszukiwać należy w procesach zachodzących w mózgu. Celem artykułu jest analiza argumentów adwersarzy obliczeniowej teorii, ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji dla programu wyjaśniania fenomenu umysłu w zgodzie z paradygmatem materialistycznym.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 21
  • Page Range: 113-126
  • Page Count: 14
  • Language: Polish