Conditional suspension of the enforcement of the imposed penalty in the scope of opinions by the practitioners of justice Cover Image

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle wypowiedzi praktyków wymiaru sprawiedliwości
Conditional suspension of the enforcement of the imposed penalty in the scope of opinions by the practitioners of justice

Author(s): Kamil Mamak, Wojciech Płóciennik, Daria Kucyper
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: penalty; suspension of the enforcement of the imposed penalty; deprivation of liberty; amendment to criminal law; survey research

Summary/Abstract: Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności to jedna z instytucji prawa karnego o największym praktycznym znaczeniu dla obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W ostatnich latach – na skutek nowelizacji z 1 lipca 2015 r., jak i kolejnych zmian – jej systemowa pozycja ulegała zmianie. W artykule przedstawione są wyniki ankiet przeprowadzonych wśród praktyków wymiaru sprawiedliwości. Zostali oni zapytani o szereg szczegółowych kwestii związanych zarówno z ideą instytucji warunkowego zawieszenia kary, jak i konkretnych regulacji, które weszły w życie na skutek niedawnych nowelizacji. Conditional suspension of the enforcement of the imposed penalty is one of the institutions of criminal law with the greatest practical significance for the image of the Polish judiciary. In recent years - as a result of the amendment of July 1, 2015, as well as subsequent changes – position of this institution in system of law has changed. This article presents the results of the survey research conducted among practitioners of justice. They were asked about a number of specific issues related both to the idea of conditional suspension of the enforcement of the imposed penalty, and to the specific regulations that came into force as a result of recent amendments.

  • Issue Year: 21/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 79-107
  • Page Count: 29
  • Language: Polish